SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 12

step 12

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 12 uchod

Stuart Bourne, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Stuart Bourne ydw I, ac rwy'n Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  Mae Camau 11 a 12 Cynllun Llesiant Bwrydd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys yn golygu gweithredu strwythurau a phrosesau mwy effeithiol yn gyntaf I alluogi ymateb amfasiantaethol tuag at lesiant, cymorth cynnar a chefnogaeth sy'n canolbwyntio ar y gymuned.   Mae Cam 12 yn gofygu datblygu capasiti ein holl sefydliadau wella iechyd emosiynol a llesiant o fewn ein holl gymunedau. 

Gwnard penderfyniad yn 2018/2019 I gyfuno camau 11 a 12 gyda rhaglen sy'n cael ei datblygu trwy'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.  Gelwir y rhaglen honno yn Rhaglen Llesiant Gogledd Powys.  Nod Rhaglen Llesiant Gogledd Powys yw dylunio model gofal newydd gyda dinasyddion o'r gwaelod I fyny gan ddefnyddio safbwyntiau a phrofiadau o'r hyn mae iechyd a gofal yn ei olygu I bobl heddiw a'r hyn yr hoffai pobl ei weld fwy hefyd yn y dyfodol. 

Mae'n cynnig ffocws hefyd ar lesiant, gan gadw dinasyddion yn iach a gallu cymryd rhan yn llwyr o fewn eu cymdogaeth a'u cymuned.  Yn olaf, nod y rhaglen yw mynd I'r afael â 4 prif achos salwch a llesiant gwael ym Mhowys sef iechyd meddwl, clefyd cylchrediad y gwaed, canser ac afiechydon anadiu.  Mae'r weledigaeth ar gyfer campws amlasiantaethol wedi cael ei datblygu.  Mae'r safle sy'n cael ei ffafrio wedi'I gytuno mewn egwyddor.  Fe fydd hyn yn ganolfan yn Y Drenewydd.  Fe fydd yn darparu ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, byw gyda chymorth, ac fe fydd cysylltiadau allweddol gan y ganolfan gyda gwasanaethau hamdden. 

Ac yn derfynol, mae cais trawsnewid I Lywodraeth Cymru wedi cael ei gymeradwyo er mwyn cefnogi cam cyntaf y rhaglen.  Y bwriad yw y bydd y gwaith hwn yn gwasanaethu fel model o ran sut y byddwn yn creu'r capasiti I wella iechyd emoiynol a llesiant cymunedau led Powys yn ystod y blynyddoedd sydd I ddod. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu