SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 2

step 2

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 2 uchod

Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys.

Y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris ydw I, rwy'n arweinydd Cyngor Sir Powys, ac rwyf yn gadeirydd y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus hefyd.  Fel rhan o'r adroddiad blynyddol hwn, mae'n eithaf pwysig ein bod yn esbonio I chi sut y mae'r Bwydd Gwasanaeth Cyhoeddus yn gweith. Mae 4 o aelodau statudol sef y Cynghorau Sir, Y Byrddau Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Awdurdod Tân.

Ond rydym, wrth gwrs, yn gwahodd cyrff eraill I ddod I'n cyfarfodydd.  Yr Heddlu, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Bydd gan eraill gyfraniad I'w wneud. 

 

Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Powys.

Diben y Bydd Gwasanaethay Cyhoeddus yw dod â rhan fwyaf y prif bartneriaid at ei gilydd ar draws Powys I sicrhau ein bod yn cydweithio I weld beth yw anghenion y sir.

Wedyn, byddwn yn mynd ati I gydweithio I gyflawni prosiectau gweladwy I wella'r blaenoriaethau a nodwyn.

 

Martin Cox, Pannaeth Gweithrediadau (Canolbarth), Cyfoeth Naturiol Cymru,

Mae'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynrychioli cyfle sylweddol.  Mae'n rhoi ffordd fendigedig I ni weithio ar draws y sector cyhoeddus fel nad ydym ond yn gweithio ar ein hagendâu ein hunain.

 

Prys Davies, Llywodraeth Cymru.

I meddwl am y math o Bowys ry'n ni am ei weld. Nid dim ond trwy fyw yn y prosennol ond trwy ddatblygu gweledigaeth o sut ry'n ni am I Bowys fod ymhen deng mlynedd, ac ymhen ugain mlynedd. 

 

Rosemaire Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys.

Rydym wedi datblygu cynllun llesiant sy'n rhan o Ddeddf Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae 12 o gamau yr ydym wedi'u datblygu fel rhan o'n cynllyn llesiant.  Bydd un o'r cyrff sy'n ymwneud a'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn symud ymlaen gyda phob un o'r camau hyn.

Mae Camau 1 a 2 yn ymwneud â sut mae'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus yn Gweithio.  Fe fyddwn yn ymgysylltu gyda chymunedau.  Efallai ein bod eisoes wedi ymgynghori gyda chi fel rhan o'n cynllun llesiant.

Yr enw ar ein cynllyn yw Tuag at 2040.  Fe fydd gwaith craffu, wrth gwrs, ar bopeth a wnawn wrth symud ymlaen ac rydym yn datblygu rhwydwaith rheoli perfformiad a fydd yn ein helpu ni a'n tim craffu I wybod a ydym yn gwneud y peth cywir ai peidio, ac fe fydd hyn yn eich helpu chi fel y cyhoedd I wybod.

Rwy'n teimlo y gallwn gyflwyno gwasanaethau gwell trwy gydweithio.  Diolch yn fawr I chi am wylio.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu