1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Gohirio prosiect tai yn Y Drenewydd

Image cynrychioli Gohirio prosiect tai yn Y Drenewydd

10 Gorffennaf 2019

Image of an artists' impression of new housing development in NewtownDywedodd Cyngor Sir Powys ei fod yn bosibl y bydd gwaith ar ddatblygiad tai yn Y Drenewydd yn cael ei ohirio tan 2020 ar ôl i'r contractwyr Jistcourt (South Wales) Ltd gael eu rhoi yn nwylo gweinyddwyr.

Enillodd y cwmni adeiladu o dde Cymru y contract i adeiladu adeilad tri llawr gyda 26 o fflatiau un ystafell wely ar dir ger Clwb Bowlio'r Drenewydd.

Roedd y gwaith i ddechrau ym mis Mehefin ond 'does dim byd wedi digwydd hyd yma.

Erbyn hyn, mae'r cyngor wedi derbyn hysbysiad ffurfiol bod y cwmni yn nwylo'r gweinyddwyr a fydd yn golygu gohirio'r prosiect am sawl mis.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Mae'r ffaith bod cwmni Jistcourt wedi mynd i'r wal yn golygu bydd rhaid gohirio'r gwaith ar ddatblygiad tai cymdeithasol cyntaf y cyngor ers dros 30 mlynedd.

"Mae'r cyngor yn cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau ein bod yn diogelu arian y trethdalwyr.  Cynhaliwyd yr holl archwiliadau diwydrwydd dyladwy cyn cyflwyno'r contract i Jistcourt.

"Rydym yn dal i fwriadu datblygu'r safle hwn ar gyfer tai cymdeithasol, ond bydd yna oedi cyn i hyn ddigwydd."

Mae'r cyngor hefyd wedi cael clywed gan Lywodraeth Cymru na fydd yn colli'r grant o £2.2m o'r Rhaglen Tai Arloesol tuag at ddatblygu'r fflatiau.

Bydd y cyngor yn dechrau ar broses dendro newydd dros yr wythnosau nesaf ar gyfer y safle yn Y Drenewydd, yn ogystal â safleoedd yn Aberhonddu a Sarn ac yn annog cwmniau adeiladu lleol i dendro am y gwaith.

"Mae ein cynlluniau i ddatblygu tai'n mynd yn eu blaen ac yn fuan iawn byddwn yn dechrau'r broses dendro ar gyfer datblygiadau yn Aberhonddu a Sarn, yn ogystal â'r fflatiau yn Y Drenewydd," dywedodd Ms Davies.

"Mae sefyllfa Jistcourt wedi golygu y bydd y cyngor yn parhau i wneud y gwaith diwydrwydd dyladwy angenrheidiol ar unrhyw gwmni sydd am wneud gwaith i'r cyngor, gan ddefnyddio gwybodaeth am y farchnad lle'n bosibl.

"Nod y cyngor yw adeiladu 250 o gartrefi dros y tair blynedd nesaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu