SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gohirio prosiect tai yn Y Drenewydd

Image of an artists' impression of new housing development in Newtown

10 Gorffennaf 2019

Image of an artists' impression of new housing development in NewtownDywedodd Cyngor Sir Powys ei fod yn bosibl y bydd gwaith ar ddatblygiad tai yn Y Drenewydd yn cael ei ohirio tan 2020 ar ôl i'r contractwyr Jistcourt (South Wales) Ltd gael eu rhoi yn nwylo gweinyddwyr.

Enillodd y cwmni adeiladu o dde Cymru y contract i adeiladu adeilad tri llawr gyda 26 o fflatiau un ystafell wely ar dir ger Clwb Bowlio'r Drenewydd.

Roedd y gwaith i ddechrau ym mis Mehefin ond 'does dim byd wedi digwydd hyd yma.

Erbyn hyn, mae'r cyngor wedi derbyn hysbysiad ffurfiol bod y cwmni yn nwylo'r gweinyddwyr a fydd yn golygu gohirio'r prosiect am sawl mis.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Mae'r ffaith bod cwmni Jistcourt wedi mynd i'r wal yn golygu bydd rhaid gohirio'r gwaith ar ddatblygiad tai cymdeithasol cyntaf y cyngor ers dros 30 mlynedd.

"Mae'r cyngor yn cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau ein bod yn diogelu arian y trethdalwyr.  Cynhaliwyd yr holl archwiliadau diwydrwydd dyladwy cyn cyflwyno'r contract i Jistcourt.

"Rydym yn dal i fwriadu datblygu'r safle hwn ar gyfer tai cymdeithasol, ond bydd yna oedi cyn i hyn ddigwydd."

Mae'r cyngor hefyd wedi cael clywed gan Lywodraeth Cymru na fydd yn colli'r grant o £2.2m o'r Rhaglen Tai Arloesol tuag at ddatblygu'r fflatiau.

Bydd y cyngor yn dechrau ar broses dendro newydd dros yr wythnosau nesaf ar gyfer y safle yn Y Drenewydd, yn ogystal â safleoedd yn Aberhonddu a Sarn ac yn annog cwmniau adeiladu lleol i dendro am y gwaith.

"Mae ein cynlluniau i ddatblygu tai'n mynd yn eu blaen ac yn fuan iawn byddwn yn dechrau'r broses dendro ar gyfer datblygiadau yn Aberhonddu a Sarn, yn ogystal â'r fflatiau yn Y Drenewydd," dywedodd Ms Davies.

"Mae sefyllfa Jistcourt wedi golygu y bydd y cyngor yn parhau i wneud y gwaith diwydrwydd dyladwy angenrheidiol ar unrhyw gwmni sydd am wneud gwaith i'r cyngor, gan ddefnyddio gwybodaeth am y farchnad lle'n bosibl.

"Nod y cyngor yw adeiladu 250 o gartrefi dros y tair blynedd nesaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu