1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Polisi ar Gludiant o'r Cartref i'r Ysgol / Coleg

Cynnwys

 

Rhan Un- Cymwysterau a Diffiniadau Safonol

Rhan Dau - Cludiant ar gyfer Amgylchiadau Unigol

 

Fframwaith Polisi

Fframwaith cyfreithiol

Mae Deddf Addysg 1996 (fel y'i diwygiwyd) yn nodi'r gyfraith ar gyfer presenoldeb disgyblion yn yr ysgol, ac mae Mesur Cludiant i Deithwyr (Cymru) 2008 yn nodi'r ddarpariaeth gysylltiedig ar gyfer cludiant ysgol/dysgwyr yng Nghymru. Ymhlith pethau eraill, mae'r Mesur yn cynnwys dyletswyddau sydd ar awdurdodau lleol i asesu anghenion teithio dysgwyr ac i wneud trefniadau cludiant ar gyfer grwpiau o ddysgwyr a ddiffiniwyd.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Trosolwg

Mae Cyngor Sir Powys yn anelu at ddarparu cludiant diogel, dibynadwy, gwerth am arian i gludo disgyblion/dysgwyr cymwys i'r ysgol/coleg ac adref. Mae'r egwyddorion hyn yn berthnasol i'r holl gludiant o'r cartref i'r ysgol/coleg a ddarperir gan yr Awdurdod.

Mae'r Awdurdod yn anelu at sicrhau nad yw'n gwahaniaethu'n annheg, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yng ngweithrediad a dehongliad y polisi.

Mae'r Awdurdod yn annog y defnydd o gludiant ysgol gan ddisgyblion/dysgwyr cymwys lle'n briodol.

Mae rhieni/gwarcheidwaid yn gyfrifol am sicrhau fod eu plant yn cludo i'r ysgol ac o'r ysgol yn ddiogel (lle nad ydynt yn gymwys am gludiant ysgol) ac i ac o fannau codi yn y bore a'r prynhawn.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Ymgynghori lleol

Lle cynigir y dylai ardal dalgylch ysgol newid, cynhelir cyfarfodydd ymgynghori lleol. Yn y cyfarfodydd hyn, bydd amrywiaeth o wybodaeth yn cael ei ddarparu, yn cynnwys cost y trefniadau presennol ac opsiynau arfaethedig ar gyfer newid. Gall yr ymgynghoriad hwn arwain at gynnig newid i'r polisi a gytunwyd mewn rhai achosion. Byddai angen i unrhyw newid gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor perthnasol y Cyngor.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Trefniadau trosiannol

Bydd y trefniadau trosiannol canlynol yn berthnasol lle cytunir newid yr ardal dalgylch i alluogi i ddisgybl gwblhau ei addysg yn yr ysgol:

  • i ddiwedd y cyfnod cynradd ar gyfer disgybl 4-10 oed
  • i ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 (oed ysgol statudol) ar gyfer disgybl 11-15 oed
  • i ddiwedd Cyfnod Allweddol 5 ar gyfer dysgwyr 16 oed a hŷn

Yn ôl i frig y tudalen

 

Rhan UnCymwysterau a Diffiniadau Safonol

 

Cymhwyster safonol - disgyblion oed cynradd

I fod yn gymwys am gludiant ysgol, fel arfer rhaid i ddisgyblion ysgol gynradd fyw 2 filltir neu fwy o'r ysgol neu ganolfan ddynodedig agosaf, wedi'i fesur yn ôl y llwybr byrraf sydd ar gael. Caiff y pellter ei fesur o'r pwynt mynediad agosaf ar y briffordd gyhoeddus i gartref arferol y disgybl sydd agosaf i'r ysgol, a'i fesur i giât yr ysgol agosaf. Fel arfer, nid yw cludiant yn cael ei ddarparu o'r cartref, ond o fan codi a gymeradwywyd.

Darperir cludiant bwydo ar gyfer disgyblion o oed cynradd y mae eu priffordd gyhoeddus agosaf 1 filltir neu fwy o'r man codi agosaf ar brif lwybr cludiant i'r ysgol.

Lle mae rhieni'n dewis ysgol heblaw'r ysgol agosaf ddynodedig, rhaid iddynt wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cludiant, ac maent yn gyfrifol am yr holl gostau cludiant.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cymhwyster safonol - disgyblion uwchradd 11-16 oed

I fod yn gymwys am gludiant ysgol, fel arfer, rhaid i ddisgyblion 11-16 oed mewn ysgolion uwchradd fod yn byw 3 milltir neu fwy o'r ysgol uwchradd neu ganolfan dynodedig agosaf, wedi'i fesur yn ôl y llwybr byrraf. Caiff y pellter ei fesur o'r pwynt mynediad agosaf ar y briffordd gyhoeddus i gartref arferol y disgybl sydd agosaf i'r ysgol, a'i fesur i giât yr ysgol agosaf. Fel arfer, ni ddarperir cludiant o'r cartref, ond yn hytrach, fe'i ddarperir o fan codi a gymeradwywyd.

Darperir cludiant bwydo ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd 11-16 oed cymwys y mae eu pwynt agosaf ar y briffordd gyhoeddus 2 filltir neu fwy o'r man codi agosaf ar y brif llwybr cludiant i'r ysgol.

Pan fydd rhieni yn dewis ysgol heblaw'r ysgol agosaf ddynodedig, rhaid iddynt wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cludiant, ac maent yn gyfrifol am yr holl gostau cludiant.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed

Gwneir cludiant ar gael ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy'n byw 3 milltir neu fwy o'r ysgol uwchradd ddynodedig neu safle coleg addysg bellach agosaf o fewn ffiniau'r Sir sy'n cynnig darpariaeth ôl-16. Fel arfer, ni ddarperir cludiant, ond yn hytrach, fe'i darperir o fan codi a gymeradwywyd.

Darperir cludiant bwydo ar gyfer myfyrwyr cymwys wedi'i fesur o'r llwybr agosaf sydd ar gael sy'n byw 3 milltir neu fwy o'r man codi agosaf ar brif lwybr cludiant i'r ysgol.

Mae'r Awdurdod yn ystyried fod pob ysgol uwchradd yn cynnig amrywiaeth perthnasol a digonol o ddarpariaeth ôl-16, ac ni wneir trefniadau cludiant ar wahân oherwydd y dymuniad i gael mynediad i gyrsiau penodol mewn ysgolion uwchradd eraill.

Diffinnir y safle coleg addysg bellach agosaf fel y safle dynodedig agosaf o fewn ffiniau'r Sir i gyfeiriad cartref y myfyriwr ac sy'n cynnig cwrs addas.

Lle mae cludiant cyhoeddus ar gael, caiff ei ddefnyddio fel dewis cyntaf, a chyflwynir tocyn teithio. Lle nad oes cludiant cyhoeddus ar gael, bydd yr Awdurdod yn trefnu cludiant ar gyfer myfyrwyr cymwys.

Dim ond ar gyfer cyrsiau llawn amser y darperir cludiant, fel y penderfynir gan y coleg a fynychir.

Ni wneir unrhyw drefniadau cludiant arbennig ar gyfer myfyrwyr rhan amser, ond efallai y byddant yn gallu cael mynediad i seddau ar gludiant cyhoeddus cyn belled eu bod yn talu'r ffi briodol.

Yn ôl i frig y tudalen

Darpariaeth ar gyfer ysgolion arbennig, canolfannau arbenigol sy'n gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd ac unedau cyfeirio disgyblion / lleoliadau addysg gyflenwol

Ar gyfer ysgolion arbennig, canolfannau arbenigol sy'n gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd a disgyblion sy'n mynychu unedau cyfeirio disgyblion / lleoliadau addysg gyflenwol yr Awdurdod, darperir cludiant ar sail ddyddiol os bydd disgybl yn cwrdd â'r pellter cymhwyso safonol mewn perthynas â disgyblion oed cynradd a disgyblion uwchradd 11-16 oed.

Ar gyfer disgyblion sy'n byw mewn ysgol/canolfan arbenigol o fewn y sir, darperir cludiant i'r ysgol ar fore Llun, a chludiant i ddychwelyd adref ar brynhawn Gwener. Hefyd, gwneir trefniadau i gludo disgyblion preswyl i ysgolion arbennig y tu allan i'r Sir lle cytunir fod y rhain yn lleoliadau priodol ar gyfer y disgybl. Ar gyfer ysgolion preswyl o fewn Awdurdodau cyfagos, darperir cludiant i'r ysgol ar fore Llun ac adref ar brynhawn Gwener. Lle derbynnir plant i ysgolion arbennig mewn awdurdodau pell i ffwrdd, darperir cludiant o'r cartref i'r ysgol ar ddechrau a diwedd y tymor ac yn ystod gwyliau hanner tymor.

Mewn amgylchiadau lle bydd yr AALl neu'r Pennaeth, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Llywodraethwyr, yn cau ysgol breswyl dros dro, darperir cludiant ysgol ar gyfer y disgybl i ddychwelyd adref. Lle bydd rhieni'n dewis cymryd y disgybl allan o'r ysgol yn ystod amser y tymor, cyfrifoldeb y rhieni fydd darparu cludiant ar gyfer y disgybl i ddychwelyd adref.

Mewn achosion lle mai'r ganolfan arbenigol yw'r ysgol agosaf, ni fydd disgybl yn derbyn cludiant o'r cartref i'r ysgol oni bai eu bod yn cwrdd â'r pellter cymhwyso safonol.

Lle bydd disgyblion yn cael eu lleoli mewn canolfannau arbenigol mewn ysgolion pellach i ffwrdd o'u cartrefi na'u hysgol prif ffrwd agosaf, ni fydd disgybl yn derbyn cludiant o'r cartref i'r ysgol oni bai eu bod yn cwrdd â'r pellter cymhwyso safonol.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Trefniadau arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion meddygol, anabledd neu anhawster dysgu

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) yn nodi fod rhaid i'r awdurdod ystyried unrhyw anabledd neu anhawster dysgu sydd gan y plentyn wrth ystyried a yw'r trefniadau teithio yn addas.

Mewn ymateb i'r mesur hwn, bydd disgyblion sy'n byw o fewn y pellter cymhwyso safonol yn gymwys am gludiant am ddim os ydynt yn cwrdd â'r meini prawf yn ymwneud ag anghenion meddygol, anabledd neu anhawster dysgu a fyddai'n golygu eu bod yn methu cerdded y pellter cymhwyso safonol (2 filltir ar gyfer disgyblion oed cynradd a 3 milltir ar gyfer disgyblion oed uwchradd). Caiff y disgresiwn hwn ei reoli gan Swyddog Datganiadau'r Awdurdod, ar ôl derbyn yr asesiadau ac adroddiadau priodol. Mewn perthynas ag ysgolion arbennig, caiff anghenion cludiant disgybl eu hasesu'n bennaf fel rhan o'r broses flynyddol o adolygu'r datganiad.

Caiff angen meddygol dros dro ei benderfynu gan Swwydog Datganiadau'r Awdurdod fel y nodir uchod a'i adolygu pob tri mis.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Darparu hebryngwyr ar gludiant

  • Ysgolion/canolfannau prif ffrwd

Efallai y caiff hebryngwyr eu darparu ar rai cerbydau i oruchwylio disgyblion i ac o ysgolion/canolfannau prif ffrwd. Caiff yr angen am hebryngwyr ar gerbydau ei asesu gan yr Awdurdod fel y bydd angen, yn unol â gweithdrefnau datganiadau a gweithdrefnau ADY.

  • Ysgolion arbennig

Darperir hebryngwyr ar gerbydau i oruchwylio disgyblion ar eu taith i ysgolion arbennig ac adref. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff yr angen ei sefydlu yn ystod y broses o roi datganiad/adolygu, a bydd yn unol ag anghenion y disgybl. Caiff y gofynion eu cadarnhau gan Swyddog Datganiadau'r Awdurdod.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Amseroedd teithiau

Ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, bydd yr Awdurdod yn anelu at sicrhau na ddylai disgybl sy'n cael ei gludo i'w hysgol/canolfan prif ffrwd agosaf gael amser teithio sengl o fwy na 45 munud ar gyfer ysgolion cynradd a 60 munud ar gyfer ysgolion uwchradd. Lle bydd rhieni'n mynegi dewis am addysg Gymraeg, mae'n bosibl y bydd yr amseroedd teithio hyn yn hirach oherwydd bod llai o ysgolion/ffrydiau cyfrwng Cymraeg, ac maent yn bellach i ffwrdd o'i gilydd.

Bydd ysgolion arbennig yn eithriad oherwydd eu dalgylch ehangach, ac fel arfer, ni fyddai disgwyl i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion arbennig yr Awdurdod gael amser teithio sengl sy'n fwy nag 1 awr 15 munud wrth deithio pob dydd. Lle bydd amgylchiadau meddygol penodol yn berthnasol a all awgrymu amser teithio byrrach, caiff yr achos ei ystyried yn unigol trwy'r drefn apelio.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Diffiniad o'r cartref

Os oes mwy nag un cartref gan blentyn neu unigolyn ifanc, er enghraifft lle nad yw rhieni'r plentyn yn byw gyda'i gilydd ond mae'r plentyn yn byw yn rhannol gyda phob rhiant, neu gyda rhiant a hefyd mewn cartref plant, yna caiff y ddau gartref eu hystyried fel y cartref arferol. Os oes mwy na dau le o'r fath, yna dim ond y ddau le agosaf i'r ysgol ddynodedig agosaf o fewn yr ardal dalgylch neu safle coleg addysg bellach a gaiff eu cyfri.

Mae 'rhiant' yn cynnwys unrhyw un nad yw'n rhiant ond sydd â chyfrifoldeb rhiant, neu sy'n gofalu am y plentyn neu'r unigolyn ifanc.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Mesur llwybrau a milltiredd ('llwybrau sydd ar gael')

Caiff y terfynau dwy a thair milltir sydd wedi'u cynnwys yn y polisi eu mesur yn yr un ffordd â'r 'pellter cerdded statudol' h.y. ar hyd y ffordd agosaf sydd ar gael. Efallai nad hwn fydd y pellter byrraf trwy ddilyn y ffordd, oherwydd fe gaiff ei fesur yn ôl y llwybr byrraf y gall blentyn gerdded mewn diogelwch rhesymol, gydag oedolyn os bydd angen. Efallai y bydd llwybrau o'r fath yn defnyddio llwybrau troed cyhoeddus a all fod yn anaddas i gerbydau.

Lle bydd rhaid cyfrifo milltiredd a llwybrau er mwyn penderfynu ar gymhwyster o dan y polisi, bydd yr Awdurdod yn defnyddio ei System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) cyfrifiadurol.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Rhan Dau

Cludiant ar gyfer Amgylchiadau Unigol

 

Cludiant sy'n gysylltiedig ag apeliadau derbyn

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwyster pellter safonol a gwrthodir lle iddynt yn eu hysgol ddynodedig agosaf trwy apêl derbyn, i alluogi iddynt fynychu'r ysgol arall ddynodedig agosaf.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Darpariaeth cludiant wrth gau ysgol

Pan gaiff ysgol ei chau'n barhaol, darperir cludiant i'r ysgol sy'n derbyn a enwir ar gyfer disgyblion cymwys sydd yn yr ysgol pan gaiff yr ysgol ei chau, ac sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwyster pellter safonol.

Back to top

 

Cludiant i ysgolion enwadol

O fis Ionawr 2010, ni ddarperir cludiant ar gyfer unrhyw ddisgyblion newydd i ysgolion enwadol heblaw'r disgyblion hynny sy'n gymwys o dan y meini prawf cymhwyster safonol.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant ar gyfer y blynyddoedd cynnar

Ni ddarperir cludiant ar gyfer disgyblion sy'n iau nag oed derbyn i ysgolion Powys.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant sy'n gysylltiedig â darpariaeth Cymraeg / Saesneg

  • Cynradd

Ar gyfer disgyblion cymwys sy'n dymuno derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, darperir cludiant i'r ysgol/canolfan dynodedig agosaf ar gyfer disgyblion cynradd sy'n darparu addysg yn yr iaith honno. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i ddisgyblion gwrdd â'r meini prawf cymhwyso safonol.

  • Uwchradd

Yn y sector uwchradd, darperir cludiant ar gyfer disgyblion cymwys sy'n dymuno derbyn eu haddysg yn rhannol neu'n llawn trwy gyfrwng y Gymraeg i'r ysgol uwchradd ddynodedig sy'n darparu addysg yn yr iaith honno, fel y dynodir yn llyfryn Trefniadau Derbyn a Gwybodaeth Ysgolion yr Awdurdod. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i ddisgyblion gwrdd â'r meini prawf cymhwyso safonol.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Darparu cludiant ar sail diogelwch

Darperir cludiant am ddim i ddisgyblion o oed ysgol statudol lle mae'r Awdurdod yn fodlon fod y llwybr rhwng y cartref a'r ysgol yn ddigon peryglus i gyfiawnhau darpariaeth o'r fath, er bod y pellter yn is na'r pellter safonol yn y meini prawf cymhwyso.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant sy'n gysylltiedig â gwasanaethau cyfeirio disgyblion

Mae unedau cyfeirio disgyblion / canolfannau addysg gyflenwol yr Awdurdod wedi'u lleoli yn Y Drenewydd ac Aberhonddu, ond efallai y bydd angen i ddisgyblion sy'n cael mynediad i'r unedau cyfeirio disgyblion / canolfannau addysg gyflenwol deithio i ganolfannau gwahanol ar gyfer darpariaeth yn ystod yr wythnos. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol, ar sail ddyddiol, i'r canolfannau addysgol y bydd disgybl yn eu mynychu'n wythnosol, yn amodol ar y meini prawf cymhwyster safonol ar gyfer pellter. Gan fod y trefniadau addysg gyflenwol yn gallu bod yn eithaf hyblyg ar adegau, efallai y bydd rhaid newid lleoliadau addysgol, ac yn yr amgylchiadau hyn, newidir trefniadau cludiant o'r cartref i'r ysgol fel y bo'n briodol.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant i gwrdd ag anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal

Mae'r un meini prawf oed a phellter yn berthnasol i Blant sy'n Derbyn Gofal, ond nid oes raid iddynt fynychu'r ysgol/canolfan dynodedig agosaf i'w cartref. Mater i'r Awdurdod sy'n edrych ar ôl plentyn fydd hi i benderfynu lle y dylai plentyn fynd, ac efallai mai ysgol heblaw'r ysgol agosaf ddynodedig fydd hon, er enghraifft, oherwydd blaenoriaeth i sicrhau dilyniant yn eu haddysg neu gyswllt gyda brodyr a chwiorydd a ffrindiau.

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cludiant sy'n gysylltiedig â gwaharddiadau parhaol

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant ar gyfer disgyblion a waharddwyd yn barhaol sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwyso safonol o ran pellter, i alluogi iddynt fynychu'r ysgol arall priodol agosaf.

 

Yn ôl i frig y tudalen

 

Cynllun Talu am Seddi Gwag

Gall disgyblion sy'n byw o fewn y pellter cerdded statudol o'r ysgol ac sy'n byw'n agos at neu ar lwybr cludiant o'r cartref i'r ysgol ddynodedig wneud cais o dan y Cynllun Talu am Seddi Gwag, cyn belled y byddant yn talu'r ffi briodol. Bydd y Cynllun Talu am Seddi Gwag dim ond ar gael i ddisgyblion sy'n teithio o dan y trefniadau teithio statudol. Bydd y Cynllun Talu am Seddi Gwag dim ond ar gael ar gerbydau a gontractiwyd, h.y. ni fydd yn berthnasol ar gerbydau gwasanaeth cyhoeddus. Caiff cludiant ei dynnu'n ôl os bydd angen y sedd ar gyfer disgybl cymwys. Rhoddir o leiaf un wythnos o rybudd. Caiff y ffi ar gyfer y Cynllun Talu am Seddi Gwag ei hepgor mewn amgylchiadau arbennig e.e. ar gyfer disgyblion o oed ysgol statudol sy'n byw o fewn ffiniau'r Sir sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.

Caiff y gost ar gyfer seddi gwag ei adolygu'n flynyddol a bydd yn adlewyrchu'r gost ar gyfartaledd yn unol â chwyddiant.

fyddant yn gymwys i wneud cais am sedd wag ar gyfleusterau cludiant, hyd yn oed os yw cyfleusterau o'r fath yn bodoli.

 

Yn ôl i frig y tudalen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu