SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Masnachwyr Drygionus yn targedu trigolion a busnesau Powys

Image of English scam warning

16 Gorffennaf 2019

Image of Welsh scam warningMae'r Cyngor Sir yn rhybuddio trigolion a busnesau ym Mhowys bod tîm o fasnachwyr drygionus yn y sir yn cynnig gosod wyneb tarmac o flaen eu tai.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys wedi rhoi'r rhybudd i sicrhau nad yw trigolion a busnesau'n cael eu twyllo o arian gan y masnachwyr drygionus hyn. Mae'r gwasanaeth wedi derbyn adroddiadau bod pobl yn dod at drigolion gan gynnig gwasanaethau tarmacio.

Mae'r masnachwyr drygionus wedi bod yn galw ar drigolion a busnesau'n ddirybudd ac yn aml yn dweud bod ganddynt darmac dros ben o jobyn blaenorol. Maent yn gwisgo siacedi llachar ac mae marciau Priffyrdd neu debyg ar eu cerbydau. Maent wedi mynd at nifer o gwsmeriaid gyda rhai'n ceisio codi miloedd o bunnoedd am eu gwaith.

Hefyd mae gan Wasanaeth Safonau Masnach y Cyngor enghreifftiau o rai'n galw'n ddi-alw-amdano sy'n dwyllwyr a merched anghymwys. Maen nhw'n codi crocbris ac yna'n gwneud dim - neu fawr ddim o waith. Mae eu prisiau hefyd yn gamarweiniol iawn. Maen nhw fel arfer yn mynnu cael eu talu'n syth ac mae eu dulliau gwaith yn golygu bod hi'n anodd tu hwnt neu'n amhosibl eu holrhain.

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar faterion Safonau Masnach, Diogelwch y Gymuned a Chynllunio Argyfwng: "Yn yr achosion hyn mae'r gwaith a wneir fel arfer yn hynod o wael. Ein cyngor ni yw peidio byth â derbyn gwaith gan bobl sy'n galw'n ddirybudd. Cofiwch yr hen ddywediad: Os yw rhywbeth yn rhy dda i fod yn wir, fel arfer mae ef.

"Y cyngor gorau allwn ni ei roi i breswylwyr neu fusnesau yw peidio â chyflogi unrhyw fasnachwr anhysbys sy'n galw'n ddirybudd gan gynnig gwneud gwaith atgyweirio neu welliannau i'w heiddo."

Os yw cwsmeriaid yn penderfynu cyflogi masnachwyr anhysbys, dyma gyngor Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor:

  • Gwiriwch gymwysterau'r masnachwyr - yn enwedig y rhifau ffôn maent yn eu rhoi
  • Gofynnwch i ffrindiau neu gymdogion a ydyn nhw wedi clywed am y cwmni. Os ydynt yn lleol, ewch i weld a ydy eu hadeilad lle dywedon nhw mae ef
  • Gofynnwch i'r masnachwr am eirdaon - ac os yn bosib edrychwch ar sampl o'u gwaith
  • Rydym yn cynghori defnyddio masnachwr sy'n aelod o gymdeithas fasnach. Ond gwiriwch yr hyn maen nhw'n ei honni gyda'r corff masnach cyn eu cyflogi
  • Gofynnwch am ddyfyniad pris ysgrifenedig cyn bwrw iddi gyda'r gwaith. Gwnewch yn siŵr bod enw a chyfeiriad y masnachwr arno a bod y pris am y gwaith yn glir
  • Cadwch gofnod o fanylion eu cerbydau gan gynnwys y rhif cofrestru
  • Peidiwch byth â rhoi arian iddyn nhw nes eu bod wedi cwblhau'r gwaith i safon foddhaol. Cofiwch dalu gyda siec neu gerdyn credyd os oes modd. Peidiwch byth â gadael i bobl eich perswadio i fynd i'r banc neu gymdeithas adeiladu i dynnu arian parod.

Mae'r gyfraith yn gofyn i bobl sy'n galw'n ddirybudd roi 'hysbysiad canslo' i gwsmeriaid, sy'n rhoi 14 diwrnod i ddileu'r contract am unrhyw waith dros £42. Mae methu â chyflwyno hysbysiad canslo yn y dull cywir yn drosedd.

Dylai unrhyw un sy'n meddwl eu bod wedi cael eu twyllo, neu sy'n meddwl bod rhywun maen nhw'n ei adnabod wedi cael ei dwyllo, gysylltu â Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu