SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Caniatâd i symud ymlaen gyda'r cynlluniau tai yn Aberhonddu

Image of artists impression of new social housing in Brecon

8 Awst 2019

Image of artists impression of new social housing in BreconMae'r Cyngor Sir wedi cyhoeddi bod caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer datblygu 32 o dai yn Aberhonddu.

Roedd Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno cynlluniau i ddatblygu tai ar dir i'r gogledd o Heol Y Ffynnon a rhoddwyd ystyriaeth i'r cais gan Bwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yr wythnos diwethaf (dydd Mawrth 30 Gorffennaf).

Bydd cymysgedd o fathau o eiddo yn y datblygiad, gan gynnwys tai dwy-ystafell wely, tair-ystafell wely a phedair-ystafell wely, yn ogystal ag adeilad sy'n cynnwys 12 o fflatiau un-ystafell wely.

O ran diwyg, bydd yr adeiladau'n defnyddio cymysgedd o orchuddion brics gorchudd a chastanwydden felys.  Bydd yr eiddo ar gyfer tai cymdeithasol a byddant wedi'u dylunio i gyflawni gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru.

Bwriedir cynnwys man agored cyhoeddus yn rhan o'r datblygiad, a fydd hefyd yn cynnwys 58 o fannau parcio. Bydd llwybrau teithio llesol i ganol Aberhonddu hefyd yn cael eu gwella a'u huwchraddio.

Bydd y cyngor yn rheoli'r cartrefi newydd a byddant yn cael eu dyrannu i denantiaid ar y Gofrestr Dai Gyffredin.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Dai: "Rwy'n falch bod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cymeradwyo hyn a'u bod wedi canmol y cynlluniau tai cyffrous hyn i Aberhonddu.

"Mae'r darn yma o dir wedi bod yn perthyn i ni am beth amser, a nawr gallwn symud ymlaen i adeiladu 32 o dai cymdeithasol ar y safle yma.

"Ry'n ni am gynhyrchu cartrefi cynaliadwy a fforddiadwy o ansawdd da sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar hyd a lled Powys, ac rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu