Cyflwyno dirwy i breswylydd o Ystradgynlais am dipio'n anghyfreithlon

Image of fly-tipping outside flats in Ystradgynlais

9 Awst 2019

Image of fly-tipping outside flats in YstradgynlaisMae tipio sbwriel ger fflatiau wedi costio £200 i breswylydd o Ystradgynlais wedi iddo gael ei ddirwyo gan Gyngor Sir Powys.

Nawr mae'r cyngor yn rhybuddio aelodau o'r cyhoedd y gallant gael dirwyo os ydynt yn tipio'u gwastraff yn anghyfreithlon o fewn y cyngor.

Cyflwynwyd y ddirwy ddiweddaraf gan y Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Chamau Gorfodi a ymchwiliodd i'r pedwar sach du o sbwriel a adawyd ger y fflatiau ar stad Pen-y-bryn yn Ystradgynlais fis Mawrth.

Dechreuodd yr ymchwiliad yn dilyn cwyn gan drigolion bod sbwriel wedi'i dipio y tu ôl i'w fflatiau yn yr ardal sychu ac ailgylchu gymunol.

Chwiliodd Swyddog Gorfodi drwy'r gwastraff a gwelodd fod yno waith papur yng nghanol y sbwriel a oedd yn gysylltiedig â phreswylydd ychydig strydoedd oddi yno.

Cafodd y preswylydd ei gyfweld o dan rybudd, a dywedodd mai ei bartner oedd wedi'i gadael y sbwriel ger y fflatiau.

Cafodd ddirwy o £400 dan Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Derbyniodd i ddirwyo a thalu £200 gan fod dewis ad-dalu cynnar ar gael os telir y ddirwy o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Wrth ymchwilio i achosion o dipio'n anghyfreithlon, yn aml iawn byddwn yn clywed y rhai y credir eu bod yn gyfrifol am hyn yn dweud bod ganddynt ormod o sbwriel.

"Yn yr achos yma, wrth i ni archwilio'r gwastraff, cawsom fod y rhan fwyaf ohono yn bapur, plastig a bwyd gwastraff. Bydd y rhain i gyd yn cael eu casglu o ymyl y ffordd bob wythnos.

"Os yw pobl yn gwneud defnydd llawn o'n gwasanaeth casglu o ymyl y ffordd, mae hyn yn help mawr i leihau swm y sbwriel sy'n cael ei greu yn y lle cyntaf.

"Yn achos gwastraff nad oes modd ei ailgylchu, dylai deiliaid tai ddefnyddio'u bin du ar olwynion neu sachau porffor i waredu'r eitemau hyn. Neu, gall deiliad tai ddefnyddi'u canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref agosaf.

"Mae angen i ni atgyfnerthu'r neges for tipio'n anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i'r trethdalwyr pan fydd angen glanhau ar ei ôl. Byddwn yn. Byddwn yn gwahardd y rheiny sy'n dod i waredu'u gwastraff yn anghyfreithlon drwy gynyddu'n camau gorfodi.

"Gobeithio y bydd hyn yn rhybudd sy'n dangos y byddwn yn ymchwilio i'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yma ac yn cymryd y camau gorfodi priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu