HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Arfer gorau wrth drin ymholiadau diogelu (2 ddiwrnod)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs

Bond Solon

Pan fydd problem diogelu yn codi, mae'n hanfodol bod unrhyw ymholiad sy'n ei dilyn yn cyrraedd y safonau arfer gorau.

Mae'n hanfodol bod y rheiny sydd i gynnal Ymholiad Diogelu yn gwneud hynny'n gyfreithlon, yn hyderus ac yn gymwys. Bydd hyn yn sicrhau bod tystiolaeth fanwl-gywir yn cael ei chasglu, gan ddarparu gwell wybodaeth ar gyfer cwmpas y tasgau "cyswllt cyntaf", ac yn dylanwadu'r uniongyrchol ar ddyletswyddau penderfynu. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod ymatebion yn briodol ac yn gymesur, a bod y deilliannau i'r oedolyn yn benodol i'r unigolyn ac yn well.

Amcanion y Cwrs

Mae'r cwrs deuddydd tra ymarferol a rhyngweithiol yma wedi'i fwriadu ar gyfer y rheiny sy'n debygol o fod angen cynnal Ymholiad Diogelu Oedolion, gan gynnwys ysgrifennu'r adroddiadau dilynol a allai arwain at orfod rhoi tystiolaeth lafar am eu darganfyddiadau.

Mae'r cwrs yn dilyn achos o ddiogelu 'byw' dychmygol, sy'n cael ei ddefnyddio fel astudiaeth achos a gaiff eich chyflwyno'n raddol yn ystod dau ddiwrnod y cwrs. Bydd y mynychwyr yn dysgu pa sgiliau sydd eu hangen i hwyluso cyfathrebu a chyfweld yr oedolyn mewn perygl, yn ogystal ag unrhyw bobl berthnasol eraill sy'n rhan o'r broses.

Bydd gwahanol fathau o ymholiadau yn cael eu hystyried yn dilyn atgyfeiriad, a bydd mynychwyr yn archwilio'u rôl , a rolau pobl eraill o fewn y prosesau hynny.

Bydd y cwrs yn sicrhau bod gan fynychwyr wybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o'r broses diogelu oedolion, y fframwaith cyfreithiol, a rolau a chyfrifoldebau'r gwahanol bobl a sefydliadau sy'n rhan ohono.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gan fynychwyr ddealltwriaeth o'r hyn y mae gofyn iddynt ei wneud wrth gynllunio neu gynnal Ymholiad Diogelu, a bydd ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i allu casglu, diogelu a chyflwyno'u tystiolaeth yn effeithiol.

Prif Bwyntiau Dysgu

 • Cyfathrebu egwyddorion craidd Diogelu dan Ddeddf Gofal 2014
 • Gallu dilyn y broses diogelu yn ymarferol ac yn hyderus
 • Adnabod pwysigrwydd ymatebion diogelu yn cael eu cyflenwi yn unol â Gwneud Diogelu'n fater Personol
 • Cynllunio Ymholiadau Diogelu i gydymffurfio gan ddefnyddio arfer da
 • Cynnal Ymholiadau Diogelu gan ddefnyddio arfer da
 • Defnyddio sgiliau cyfweld i gasglu tystiolaeth ddibynadwy
 • Gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o dystiolaeth sydd ar gael, a ffynhonnell a phwysau'r dystiolaeth honno.
 • Gallu defnyddio cofnodion fel prif ffynhonnell gwybodaeth fydd yn sail i'r adroddiad
 • Datblygu ffordd wrthrychol a beirniadol o ystyried eu gwybodaeth ysgrifenedig eu hunain
 • Llunio adroddiad diogelu da, gan gynnwys cynllun, fformat ac arddull

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
28 a 29 Tachwedd 2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
4 a 5 Chwefror 2020Gwesty'r Castell, Aberhonddu9.15am - 4.30pm
26 a 27 Mawrth 2020Gwesty'r Metropole, Llandrindod9.15am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu