SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arfer gorau wrth drin ymholiadau diogelu (2 ddiwrnod)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs

Bond Solon

Pan fydd problem diogelu yn codi, mae'n hanfodol bod unrhyw ymholiad sy'n ei dilyn yn cyrraedd y safonau arfer gorau.

Mae'n hanfodol bod y rheiny sydd i gynnal Ymholiad Diogelu yn gwneud hynny'n gyfreithlon, yn hyderus ac yn gymwys. Bydd hyn yn sicrhau bod tystiolaeth fanwl-gywir yn cael ei chasglu, gan ddarparu gwell wybodaeth ar gyfer cwmpas y tasgau "cyswllt cyntaf", ac yn dylanwadu'r uniongyrchol ar ddyletswyddau penderfynu. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod ymatebion yn briodol ac yn gymesur, a bod y deilliannau i'r oedolyn yn benodol i'r unigolyn ac yn well.

Amcanion y Cwrs

Mae'r cwrs deuddydd tra ymarferol a rhyngweithiol yma wedi'i fwriadu ar gyfer y rheiny sy'n debygol o fod angen cynnal Ymholiad Diogelu Oedolion, gan gynnwys ysgrifennu'r adroddiadau dilynol a allai arwain at orfod rhoi tystiolaeth lafar am eu darganfyddiadau.

Mae'r cwrs yn dilyn achos o ddiogelu 'byw' dychmygol, sy'n cael ei ddefnyddio fel astudiaeth achos a gaiff eich chyflwyno'n raddol yn ystod dau ddiwrnod y cwrs. Bydd y mynychwyr yn dysgu pa sgiliau sydd eu hangen i hwyluso cyfathrebu a chyfweld yr oedolyn mewn perygl, yn ogystal ag unrhyw bobl berthnasol eraill sy'n rhan o'r broses.

Bydd gwahanol fathau o ymholiadau yn cael eu hystyried yn dilyn atgyfeiriad, a bydd mynychwyr yn archwilio'u rôl , a rolau pobl eraill o fewn y prosesau hynny.

Bydd y cwrs yn sicrhau bod gan fynychwyr wybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o'r broses diogelu oedolion, y fframwaith cyfreithiol, a rolau a chyfrifoldebau'r gwahanol bobl a sefydliadau sy'n rhan ohono.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gan fynychwyr ddealltwriaeth o'r hyn y mae gofyn iddynt ei wneud wrth gynllunio neu gynnal Ymholiad Diogelu, a bydd ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i allu casglu, diogelu a chyflwyno'u tystiolaeth yn effeithiol.

Prif Bwyntiau Dysgu

 • Cyfathrebu egwyddorion craidd Diogelu dan Ddeddf Gofal 2014
 • Gallu dilyn y broses diogelu yn ymarferol ac yn hyderus
 • Adnabod pwysigrwydd ymatebion diogelu yn cael eu cyflenwi yn unol â Gwneud Diogelu'n fater Personol
 • Cynllunio Ymholiadau Diogelu i gydymffurfio gan ddefnyddio arfer da
 • Cynnal Ymholiadau Diogelu gan ddefnyddio arfer da
 • Defnyddio sgiliau cyfweld i gasglu tystiolaeth ddibynadwy
 • Gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o dystiolaeth sydd ar gael, a ffynhonnell a phwysau'r dystiolaeth honno.
 • Gallu defnyddio cofnodion fel prif ffynhonnell gwybodaeth fydd yn sail i'r adroddiad
 • Datblygu ffordd wrthrychol a beirniadol o ystyried eu gwybodaeth ysgrifenedig eu hunain
 • Llunio adroddiad diogelu da, gan gynnwys cynllun, fformat ac arddull

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
28 a 29 Tachwedd 2019NPTC, Y Drenewydd9.15am - 4.30pm
4 a 5 Chwefror 2020Gwesty'r Castell, Aberhonddu9.15am - 4.30pm
26 a 27 Mawrth 2020Gwesty'r Metropole, Llandrindod9.15am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu