SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyn o Ogledd Powys wedi'i euogfarnu o dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping outside Llandrinio Village Hall

14 Awst 2019

Image of fly-tipping outside Llandrinio Village HallFe gostiodd £525 i ddyn o'r Trallwng pan ymddangosodd o flaen ynadon yn Llandrindod am dipio 27 sach o sbwriel y tu allan i neuadd bentref leol.

Heddiw (14.08.2019), cafwyd Clarence Taylor, 52 o Chestnut View Road, ar Stad Oldford, yn euog o dipio anghyfreithlon (sef torri Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990,  - hynny yw, 'gosod gwastraff rheoledig ar dir nad oedd wedi'i awdurdodi â thrwydded amgylcheddol i'w dderbyn'), arfer a adwaenir yn gyffredin dan yr enw 'tipio anghyfreithlon'.

Clywodd y llys fod Taylor ar 23/3/19 wedi gyrru ei Mercedes ac ôl-gerbyd yn llawn o sbwriel o'i gartref yn y Trallwng allan i neuadd bentref Llandrinio ar y ffin rhwng Powys a Sir Amwythig, a thipio 27 o sachau duon yno, ynghyd ag eitemau swmpus eraill yn y sgipiau poteli gwydr ac o'u cwmpas ym maes parcio neuadd y pentref.

Wedi adolygu'r ffilm o'r CCTV gwelwyd bod y digwyddiad cyfan wedi'i ddal ar gamera.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad Cymru ar gyfer Gweithredu ar Dipio Anghyfreithlon (Fly tipping Action Wales) gan ddefnyddio technoleg gwylio is-goch mewn mannau lle mae tipio'n anghyfreithlon yn rhemp.

Llwyddodd swyddog camau gorfodi gwastraff i adnabod Taylor yn gadarnhaol o'r ffilm CCTV oherwydd roedd yn ei adnabod ar ôl ei gyfweld dan rybudd ynglŷn â digwyddiad tipio anghyfreithlon mewn mynwent yn y Trallwng yn 2018.

Cafwyd ef yn euog gan banel o dri Ynad yng Nghanolfan Gyfiawnder Llandrindod a chafodd ddirwy o £200, gyda chostau o £300 am lanhau/gwaredu a £25 am ordal dioddefwyr

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am reoli gwastraff: "mae tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n difetha ein cymunedau ac mae'n costio arian y trethdalwyr i'w glirio. Rydym yn gweithredu'n frwd i geisio atal y gweithgareddau gwrthgymdeithasol ac anghyfreithlon yma trwy wneud mwy o waith monitro a chymryd camau gorfodi.

"Roedd y troseddau hyn yn cynnwys llawer iawn o wastraff ger neuadd pentref yn gyfagos i faes chwarae plant. Gobeithiwn fod lefel y ddirwy yn anfon neges glir na fyddwn fel cyngor yn petruso rhag defnyddio'r system cyfiawnder troseddol i geisio atal y math yma o ymddygiad gwrth-gymdeithasol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu