SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisio barn ar ganllawiau cynllunio pellach

Image of countryside and houses

28 Awst 2019

Image of countryside and housesMae barn trigolion Powys am yn cael ei geisio ar ddwy set ychwanegol o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu'r Cynllun Datblygu Lleol y mae'r sir wedi i'i fabwysiadu.

Mabwysiadodd y cyngor sir gynllun newydd yn 2018 ac mae hwn yn lasbrint sy'n manylu ar bolisïau cynllunio'r sir y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gwnaethpwyd ymrwymiad ochr yn ochr â'r cynllun hwnnw y byddai'r cyngor yn cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) ar amrywiaeth o bynciau ac y byddai'n ymgynghori ar y rhain cyn ei fabwysiadu.

Mae pump set o ganllawiau bellach wedi'u mabwysiadu ar bynciau fel tai fforddiadwy ac ynni adnewyddadwy. Erbyn hyn, maent yn ceisio barn ar ganllawiau sy'n edrych ar Ardaloedd Cadwraeth a Dyluniad Preswyl.

Dywedodd Martin Weale, Aelod Portffolio'r Cabinet ar Economi a Chynllunio: "Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu cyngor defnyddiol i swyddogion cynllunio, datblygwyr a pherchnogion safleoedd fel ei gilydd. Mae'r Cyngor yn eu cynhyrchu yn unol â'r rhaglen a gytunwyd gyda'r Arolygydd Cynllunio annibynnol a gynhaliodd yr archwiliad cyhoeddus yn ystod 2017. Rydym yn croesawu barn pob parti â diddordeb."

Bydd yr ymgynghoriad yn para hyd 5.00pm ddydd Gwener 20 Medi. Bydd copïau o'r canllawiau drafft, ffurflen adborth a rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor. Ewch i:  https://cy.powys.gov.uk/article/5526/Canllawiau-Cynllunio-Atodol-y-CDLl a chlicio ar Ymgynghoriadau Presennol i weld y teitl.

Mae'r dogfennau hefyd ar gael yn yr holl lyfrgelloedd ac ym mhedair prif swyddfa'r cyngor yn Llandrindod (Neuadd y Sir a'r Gwalia), y Trallwng, ac Aberhonddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu