Dirwy i un o drigolion Pen-y-cae am dipio'n anghyfreithlon

Image of rubbish fly-tipped in a layby

30 Awst 2019

Image of rubbish fly-tipped in a laybyMae tipio sbwriel mewn cilfan wedi costio £200 i un o drigolion Pen-y-cae wedi iddi gael ei dirwyo gan Gyngor Sir Powys.

Cyflwynwyd y ddirwy ddiweddaraf gan Dîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Chamau Gorfodi, a aeth i archwilio pedwar sach du o sbwriel a adawyd mewn cilfan gyferbyn ag Eglwys Dewi Sant yn Aber-craf ddechrau mis Awst.

Archwiliwyd y sachau gan swyddog gorfodi a ddarganfu tystiolaeth ymhlith y sbwriel a ddangosodd cysylltiad â phreswylydd o Ben-y-Cae.

Wedi i'r sawl oedd dan amheuaeth gael ei chyfweld dan rybuddiad, cafodd £400 o ddirwy dan Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Derbyniodd y ddirwy a thalu £200, gan fod ad-daliad cynnar yn ddewis pe byddai'r ddirwy'n cael ei thalu o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Ailgylchu a Gwastraff: "Wrth ymchwilio i achosion o dipio'n anghyfreithlon, yn aml bydd y rhai sy'n cael eu hamau yn dweud bod ganddynt ormod o sbwriel ar gyfer y casgliadau sbwriel bob tair wythnos.

"Yn yr achos yma, gwelwyd wrth archwilio'r sbwriel bod y sachau'n llawn o boteli plastig, gwydr, tuniau, papur a chardfwrdd, sy'n cael eu casglu o ymyl y ffordd bob wythnos.

"Os yw pobl yn defnyddio ein gwasanaeth casglu wythnosol o ymyl y ffordd, mae hyn yn helpu i leihau'r swm o sbwriel sy'n cael ei greu yn y lle cyntaf.

"Yn achos gwastraff nad oes modd ei ailgylchu, dylai deiliaid tai ddefnyddi'u bin du ar olwynion neu sachau porffor. Neu gall deiliaid tai ddefnyddio'u canolfan agosaf ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref.

"Mae angen i ni atgyfnerthu'r neges bod tipio'n anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr pan fydd angen ei glirio. Byddwn yn gweithredu'n frwd i erlyn y rheiny sy'n gwaredu'u gwastraff yn anghyfreithlon.

"Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i bawb y byddwn yn ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol o'r math yma ac yn cymryd camau gorfodi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu