Ymateb i arolwg Estyn

Images of hands in the air in a classroom

10 Medi 2019

Images of hands in the air in a classroomMae'r cyngor sir wedi addo y bydd canfyddiadau arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys yn cael eu defnyddio i gryfhau'r gwasanaeth ac i wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr y sir.

Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw (10 Medi), yn dilyn arolwg o'r awdurdod ym mis Gorffennaf ac mae'n cynnwys argymhellion ar gyfer gwelliannau mewn prif feysydd.

Mae Estyn yn nodi bod disgyblion yn gwneud cynnydd cadarn yn gyffredinol yn ystod eu cyfnod mewn addysg statudol.  Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn dynodi'n glir meysydd i'w gwella.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydyn ni'n derbyn canfyddiadau'r arolwg ac rydyn eisoes wedi dechrau rhoi gwelliannau ar waith i fynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn y canfyddiadau.

"Hoffwn ddiolch i'r arolygwyr am eu gwaith, bydd yr adroddiad yn sail i gynllun gweithredu sy'n cael ei ddatblygu i fynd i'r afael â meysydd o wendid ac i wella ein gwasanaeth addysg.  Rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth addysg gorau posibl i gefnogi ein hysgolion i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'n dysgwyr ifanc.

"Mae'r arolwg wedi tynnu sylw at lawer o gryfderau ond rydyn ni'n cydnabod bod meysydd lle nad yw'r perfformiad wedi cyrraedd y safonau rydyn ni'n anelu atynt a bod yr arolwg wedi tynnu sylw at y meysydd sydd angen i ni eu gwella.

"Mae llawer iawn o waith eisoes ar y gweill.  Mae gennym dîm arweinyddiaeth newydd yn ei le sydd eisoes yn datblygu cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r materion a amlygwyd yn y canfyddiadau," ychwanegodd.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg: "Mae angen i ni weithio'n fwy effeithiol gyda'n holl ysgolion, ein cyrff llywodraethu a'n cymunedau i gynnal a gwella perfformiad ac i gryfhau'r gwasanaeth addysg i gefnogi ein hathrawon i gyflawni rhagoriaeth.

"Mae gennym eisoes nifer o ysgolion llwyddiannus iawn sy'n darparu safonau rhagorol ond rydyn ni'n gwybod bod yn rhaid i ni wneud mwy i sicrhau bod pob un o'n bobl ifanc yn cael yr un cyfleoedd ledled y sir.

"Ni fydd hi'n hawdd cyflawni rhagoriaeth yn erbyn cefndir o bwysau cyllidebol difrifol ond rydyn ni'n benderfynol i wneud ein gorau glas ar gyfer ein holl ddysgwyr," ychwanegodd.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Caroline Turner: "Mae gennym dîm da yn ei le i gyflawni'r gwelliannau sy'n angenrheidiol.  Byddwn yn gweithio gydag ysgolion, ac yn defnyddio adnoddau ERW er mwyn sicrhau ein bod yn gallu mynd i'r afael â chanfyddiadau adroddiad Estyn heb oedi.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud y gwelliannau a fydd yn galluogi plant a phobl ifanc Powys i gyrraedd y safonau addysg a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen ac i lwyddo mewn bywyd."

Gellir gweld adroddiad Estyn yn www.estyn.gov.wales

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu