SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Angen trawsnewid addysg Ôl-16

classroom

11 Medi 2019

Image of a classroomBydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn clywed bod angen trawsnewid addysg Ôl-16 ar frys i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy o safon uchel i ddysgwyr y dyfodol.

Comisiynodd Cabinet Cyngor Sir Powys adolygiad dechreuol o wasanaethau addysg ôl-16 presennol y sir, a byddant yn ystyried y darganfyddiadau a dewisiadau posibl ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod ar 17 Medi.

Mae Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r Cyngor eisoes wedi ystyried yr adroddiad, a bydd eu sylwadau'n cael eu cynnwys yn nhrafodaeth y cabinet.

Mae cam un yr adolygiad yn dangos er bod gan y gwasanaeth enw da am ddarparu gwasanaethau o safon uchel i rai 16-18 oed, mae'n wynebu heriau addysgol ac ariannol enfawr.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg a'r Gymraeg: "Mae'n ddyletswydd arnom ofalu am ein dysgwyr, gan gynnwys y rheiny sydd dros 16 oed, ac mae'n eglur bod angen i ni ailfodelu'n darpariaeth i sicrhau ein bod yn gallu sicrhau ein bod yn helpu ein holl bobl ifanc i gyflawni'u huchelgais."

Mae'r adroddiad yn manylu ar yr heriau wy'n wynebu'r gwasanaeth ac yn argymell amrywiaeth o opsiynau tymor byr y gellid eu hystyried wrth i'r datrysiadau tymor hir gael eu datblygu.

Mae niferoedd disgyblion uwchradd sy'n mynychu ysgolion Powys wedi disgyn 20 y cant ers 2010, o 8,998 i 7,244 ac yn ôl y tueddiadau a welir, ychydig yn unig o wella sydd i'w weld. Mae'r sefyllfa i ddisgyblion ôl-16 oed hyd yn oed yn waeth, ac mae 33 y cant o ddirywiad wedi bod yn ystod yr un cyfnod - gan ddisgyn o 1,445 i 978.

Mae llai na 100 o ddysgwyr yn naw o'r 11 chweched dosbarth yn y sir, ac mae'r cyngor yn ystyried bod angen 180 o ddysgwyr er mwyn i chweched dosbarth fod yn hyfyw yn ariannol ac yn addysgol. 

O ganlyniad i hyn mae arian chweched dosbarth sy'n cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru wedi disgyn hefyd, ac mae'r cyfanswm y mae'r sir yn ei dderbyn wedi disgyn o £6.5m yn 2013-14 i £4.4m yn 2018-19. Mae nifer o ysgolion eisoes yn gweld diffygion difrifol yn y gyllideb ac yn cael eu gorfodi i wneud penderfyniadau anodd ynglŷn â staffio a'r cwricwlwm oherwydd hynny.

Ymhlith y mesurau tymor byr fydd yn cael eu hystyried gan y cabinet mae datblygu brand newydd ar gyfer addysg ôl-16, lansio ymgyrch farchnata newydd i ddenu dysgwyr, datblygu cyfleoedd dysgu digidol er mwyn ehangu'r dewis a lleihau teithio, ac adolygu'r fformiwla ariannu ar gyfer addysg ôl-16.

Mae Cam Un yr adolygiad hefyd yn cydnabod bod angen datrysiadau tymor hir mwy uchelgeisiol i greu màs critigol ac addysg gynaliadwy ac o safon uchel ar gyfer myfyrwyr ôl-16 yn y sir.

Bydd angen ystyried unrhyw fodel yn ofalus, a llunio cynllun busnes sy'n ystyried goblygiadau costau a manteision ac effaith unrhyw newid strwythurol.

Bydd yn rhaid trafod y cynigion gyda phob carfan â budd, ac yn y cynllun terfynol, bydd yn rhaid ystyried yr effaith ariannol ar ddysgwyr, cymunedau, yr economi, yr amgylchedd a'r Gymraeg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu