SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ocsiwn o eiddo dros ben

Image of people bidding at auction

24 Medi 2019

Image of people bidding at auctionMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd yn gwerthu wyth eiddo dros ben, gan gynnwys hen ganolfan addysg awyr agored, tyddyn a thir datblygu mewn ocsiwn cyhoeddus fis nesaf.

Bydd yr ocsiwn cyhoeddus yn dilyn un tebyg a gynhaliwyd ar ddechrau'r flwyddyn pan gafodd naw eiddo eu gwerthu gan Brightwells Ltd (Llanfair-ym-Muallt) gan wneud dros £630,000 i'r cyngor sir.

Cynhaliwyd yr ocsiwn hwn yn y Metropole yn Llandrindod gan ddenu dros 120 o bobl, a phobl o bob cwr o'r wlad yn cynnig dros borth bidio byw Brightwells, a hyn yn oed un yn galw o Seland Newydd.

Bydd ocsiwn nesaf Brightwells Ltd yn cael ei gynnal yn y Metropole, Llandrindod ar 31 Hydref gydag amcanbrisiau o dros £850,000.

Dyma fanylion yr eiddo dan sylw:

Hen Ganolfan Addysg Awyr Agored, Penffordd-las, Llanidloes - adeilad sylweddol gyda thua 1.27 erw o dir.  Mae'n cynnwys 9 ystafell wely a llety cysylltiedig.  Wedi'i leoli ym Mynyddoedd y Cambria a ger Llyn Clywedog.  Amcanbris £230,000.

Tir Datblygu yng Nghwmbach ger Y Clas-ar-Wy - safle datblygu preswyl ym mhentref bach dymunol Cwmbach ger pentref Y Clas-ar-Wy ac yn edrych dros Ddyffryn Gwy.  Mae'r safle tua 1 erw ar dir maes glas ar lethr ysgafn ac mae'n cael ei werthu gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer 8 annedd, ar yr amod bod 30% o'r tai hyn yn dai fforddiadwy.  Amcanbris £210,000.

Hafodty, Llansilin - hen dŷ fferm a thai allan ar safle uchel gyda golygfeydd dros gefn gwlad.  Posibilrwydd o'i ddatblygu (yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol).  Amcanbris £40,000

1 Hill Cottage, Hawy ger Llandrindod:  Tyddyn gyda phosibilrwydd o'i ddatblygu (yn amodol ar gael y caniatâd angenrheidiol) ym mhentref Hawy, gyda thŷ 3 ystafell wely, a nifer o adeiladau traddodiadol o fewn 2.80 erw gyda rhan ohono o fewn ffin datblygu Cynllun Datblygu Lleol Powys 2011-2026.  Amcanbris £200,000.

Hen Lyfrgell Llanfair-ym-Muallt:  Eiddo deulawr blaenllaw yng nghanol y dref gyda'r posibilrwydd o'i addasu at ddefnydd masnachol (yn amodol ar ganiatâd cynllunio). Amcanbris £100,000.

Hen doiledau cyhoeddus, Llandrindod - adeilad un llawr ar wahân ger canol y dref.  Amcanbris £15,000.

27 Hen Ffordd Ceri, Y Drenewydd:  Tŷ canol teras tri llawr, 4 ystafell wely sydd angen ei adnewyddu.  O fewn pellter cerdded i ganol y dref ac yn gyfleus i'r orsaf drenau.  Amcanbris £80,000.

Tir yng Nghoelbren ger Ystradgynlais:  Darn o dir sydd tua 0.54 ha (1.32 erw) ar ymyl y pentref. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu