Diolch ar ran y Llyfrgelloedd a galwad am gefnogaeth

Image of librarian putting a book on the shelf

25 Medi 2019

Image of librarian putting a book on the shelfDiolch i bob defnyddiwr llyfrgell, gwirfoddolwr, cyngor tref, grwpiau Cyfeillion llyfrgelloedd a thrigolion sydd wedi rhannu'u barn dros y chwe mis diwethaf ynghylch darpariaeth gwasanaethau llyfrgell yn y dyfodol. Atgoffir pawb bod angen eu barn a'u cymorth i helpu i lunio'r ddarpariaeth yn y dyfodol.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Plant a Diwylliant: "Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran yn yr holl gyfarfodydd ymgynghori, neu a anfonodd eu syniadau atom ar-lein, trwy'r post neu drwy'r llyfrgelloedd. Cawsom ymateb anhygoel, a does yna ddim amheuaeth gennym faint y mae trigolion yn gwerthfawrogi eu llyfrgelloedd am yr amrywiaeth eang o wasanaethau a chymorth sydd ar gael trwyddynt.

"Byddwn yn ystyried ymhellach yr holl safbwyntiau a gafwyd, wrth i ni baratoi cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydym wrthi'n trafod gydag amrywiaeth o grwpiau â diddordeb er mwyn ceisio gweithio ar atebion ar gyfer pob un o'r canghennau i sicrhau'r arbedion angenrheidiol,  a pharhau i gynnal y gwasanaeth llyfrgelloedd ar yr un pryd. O ystyried sefyllfa economaidd y cyngor, does dim amheuaeth y bydd y dyfodol yn heriol iawn, a bydd yr angen am eich cymorth yn parhau os ydym yn parhau'r gwasanaethau gwerthfawr mewn partneriaeth. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau pellach ar gyfer eich llyfrgell leol, neu os gallwch ddarparu nawdd neu gymorth a chefnogaeth ymarferol, mae croeso i chi gysylltu â'ch llyfrgell leol."

Prif ddarganfyddiadau'r adroddiad yw bod pobl yn gwerthfawrogi llyfrgelloedd cyhoeddus am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys:

  • mynediad at gyfrifiaduron am ddim
  • benthyg llyfrau a fideos
  • sesiynau amser stori, clybiau codio a gweithgareddau sialens darllen yr haf i'r plant
  • cyngor a gwybodaeth gan y llyfrgelloedd sydd hefyd yn gweithredu fel swyddogion gwasanaethau cwsmer y cyngor.

Yn ogystal â hyn, mae llyfrgelloedd yn cael eu hystyried yn lleoedd diogel a chymdeithasol i bobl eu defnyddio, ac yn bwysig wrth gefnogi'r rhain allai fod ymhlith y mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Roedd yr ymatebwyr hefyd yn gwerthfawrogi'r gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn cynorthwyo'r gwasanaeth ac yn cadw llyfrgelloedd yn agored am amser hwy.

Ymhlith y syniadau i arbed arian neu ennill arian oedd llogi lle, cynnal mwy o weithgareddau llyfrgell, gwerthu mwy o gynnyrch sy'n gysylltiedig â'r llyfrgell, er enghraifft sbectol ddarllen ac ati, ceisio arian trwy bartneriaethau neu fargeinion nawdd gyda chwmnïau lleol ac ati. Mae'r holl syniadau wedi'u cofnodi a byddwn yn eu hystyried fesul cangen.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu