Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyngor Sir Powys yn teimlo'r wasgfa!

Image of money

7 Hydref 2019

Image of moneyMae pwysau parhaus ar wariant cyhoeddus yn golygu bod Cyngor Sir Powys yn wynebu toriadau o hyd at £13m y flwyddyn nesaf os ydyw i fantoli'r gyllideb - rhywbeth sy'n ofynnol o dan y gyfraith.

Mae'r cyngor eisoes wedi gwneud llawer o waith mewn ymateb i hyn, gan leihau'r gwariant o fwy na £100m mewn blynyddoedd diweddar trwy gyflwyno newidiadau yn y ffordd mae gwasanaethau'n cael eu darparu, lleihad yn y ddarpariaeth, a diosg mwy na 1,800 o swyddi. Mae hefyd wedi cynyddu'r ffioedd, gan gynnwys 9.5% yn nhreth y cyngor eleni yn unig, er mwyn cynhyrchu rhagor o incwm.

Ond, mae angen i'r Cyngor gwneud llawer mwy er mwyn bontio'r gagendor rhwng yr arian sydd ar gael a chost darparu gwasanaethau, felly mae'n gofyn i'r cyhoedd am eu barn. 

Esbonia'r Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor:  "Ry'n ni wedi gweld ein cyllid yn disgyn o 20 y cant dros y deg mlynedd diwethaf yn sgil cyni a newidiadau i flaenoriaethau gwariant cenedlaethol. Mae hyn wedi digwydd ar adeg pan mae'r pwysau'n cynyddu, yn enwedig ym maes gofal cymdeithasol.

"Mae cyflenwi gwasanaethau mewn sir wledig fel Powys hefyd yn cynnig sawl her. Dyma'r sir fwyaf wasgaredig ei phoblogaeth yng Nghymru, ond sy'n cwmpasu chwarter arwynebedd y wlad. Mae cyflenwi gwasanaethau allweddol fel casglu gwastraff, gofal cymdeithasol, glanhau strydoedd, a darparu addysg ar draws y sir yn anodd ac yn ddrud.

"Ry'n ni'n gweithio'n galed i gyflawni her cyllideb is, trwy ail-lunio llawer o'r 500+ o wasanaethau a gynigiwn a'u cyflenwi mewn ffyrdd arloesol er mwyn lliniaru effaith y toriadau ar drigolion. Ond mae dewisiadau anodd yn parau i'n hwynebu.   

"Eich gwasanaethau chi yw gwasanaethau'r cyngor, ac ry'n ni'n awyddus i ddarganfod beth yw eich barn ynglŷn â sut a ble y dylem ni wneud y penderfyniadau anodd hyn ac ry'n ni'n lansio ein hymarfer ymgynghori ar y gyllideb, 'Y Wasgfa Fawr'."

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Gyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Ry'n ni'n cael ei gwasgu'n wirioneddol o bob cyfeiriad, ac mae gennym nifer o benderfyniadau anodd ei gwneud yn gynnar y flwyddyn nesaf er mwyn gosod cyllideb fantoledig.

"Mae Her y Gyllideb, sef ymarfer efelychydd y gyllideb ar-lein, newydd agor, a bydd yn rhedeg hyd hanner nos ddydd Sul Tachwedd 3ydd, i roi cyfle i drigolion fynegi eu barn ar y dewisiadau gwasanaeth.

"Dylai cwblhau'r ymarfer hwn gymryd oddeutu 20 munud er mwyn i chi ystyried yr holl opsiynau a chyflwyno'r gyllideb. Bydd y dewisiadau a wynebwch yn anodd ond da chi, cyflwynwch eich cyllideb hyd yn oed os nad ydych yn cyflawni'r targed o £13m, gan fod eich barn yn bwysig.  

"Mae'r efelychydd yn manylu ar y mannau lle credwn y gallwn wneud newidiadau i'r gwasanaeth a pha effaith y byddai hyn yn ei gael ar drigolion. 'Dyw e ddim yn ymarfer rhwydd, ond bydd eich ymatebion yn ein helpu ni i ddeall pa rai o'r newidiadau gwasanaeth a awgrymwch y gallem eu cyflawni, a pha rai sy'n annerbyniol."

I gymryd rhan yn yr ymarfer, cliciwch yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu