Lansio cynllun gweithredu i denantiaid

Image of a house

9 Hydref 2019

Image of a houseMae Cynllun Gwella Cwsmeriaid yn Gyntaf newydd yn cael ei lansio gan Gyngor Sir Powys i wella boddhad gyda'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i 5,300 o denantiaid y cyngor.

Datblygwyd y Cynllun Gwella, a fydd yn cael ei drafod gan Bwyllgor Craffu'r Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu yr wythnos nesaf, yn dilyn adborth o arolwg boddhad tenantiaid a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Roedd y gwaith, a wnaed gan Beaufort Research, Caerdydd, fis Ebrill, yn cynnwys mwy na 700 o gyfweliadau â thenantiaid a dilynwyd hyn gan arolwg mewnol dros y ffôn o 128 o denantiaid fel rhan o'r ymarfer galw-yn-ôl.

Dangosodd y canlyniadau bod lefel gyffredinol y boddhad yn dda, ond bod yna feysydd yr oedd y tenantiaid yn llai bodlon yn eu cylch, yn enwedig o ran cyfathrebu â thrigolion, atgyweirio a chynnal a chadw, ac mae'r gwasanaeth wedi addo gwella'r rhain.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Tai: "Er bod lefel gyffredinol y boddhad yn dda, rydym wedi addo i wneud yn well fyth, ac wedi datblygu cynllun gwella i fynd i'r afael â meysydd pryder.

"Datblygwyd Cynllun Gwella Cwsmeriaid yn Gyntaf gyda mewnbwn oddi wrth y Panel Craffu Tenantiaid a'r 'Bartneriaeth Tai Strategol' a fydd yn rhannu data perfformiad ac arfer da i wella lefelau cyffredinol boddhad cwsmeriaid yn y dyfodol.

"Rydym eisoes wedi gwella'r ffordd rydym yn trin galwadau a cheisiadau am wasanaeth, ac yn awyddus i gyflwyno cyd-opsiynau canolfan trin galwadau, hunanwasanaeth a sgwrsio ar y we yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r gwasanaeth hefyd yn targedu'r meysydd hynny â'r cyfraddau boddhad isaf er mwyn deall y materion y tu ôl i'r canlyniadau hyn.

"Y cam cyntaf yw'r cynllun gwella. Rydym am wella lefelau boddhad o dda i rai sydd ymysg y goreuon yng Nghymru."

Bydd y pwyllgor yn ystyried y cynllun gweithredu ddydd Llun 14 Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu