Y Diweddaraf ar Gynllun Gweithredu Ôl-Arolwg Estyn

classroom

23 Hydref 2019

classroomMae gwaith ar ddogfen a fydd yn cyfrannu gwybodaeth ar gyfer gwelliannau i addysg yn y sir wedi gwneud cynnydd da, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio ar ei Gynllun Gweithredu Ôl-Arolwg i fynd i'r afael ag argymhellion Estyn yn dilyn arolwg o'r Awdurdod Addysg ym mis Gorffennaf.

Pan fydd wedi'i gwblhau, dyma'r cynllun gweithredu a fydd yn manylu ar sut y bydd addysg yn y sir yn cael ei chryfhau dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd amlinelliad o'r meysydd gwaith sy'n dod i'r amlwg yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu'r cyngor sir ar Ddysgu a Sgiliau ddydd Mercher, 30 Hydref, a disgwylir i arolygwyr Estyn fynychu'r cyfarfod.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion addysg: "Rydym wedi addo cryfhau ein gwasanaeth addysg a gwella deilliannau i'n dysgwyr yn dilyn darganfyddiadau arolwg Estyn a gyhoeddwyd y mis diwethaf.

"Rydym wedi bod yn gweithio'n ddygn ar ein Cynllun Gweithredu Ôl-Arolwg, a fydd yn mynd i'r afael â'r argymhellion y mae Estyn wedi eu cyflwyno i ni.

"Mae'n bwysig bod aelodau o Bwyllgor Craffu'r cyngor ar Ddysgu a Sgiliau yn ystyried prif feysydd adroddiad Estyn a'r cynllun gweithredu sy'n dod i'r amlwg, tra bod ein partneriaid addysg, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr ac undebau llafur, yn cael cyfle dros yr wythnosau nesaf i gyfrannu at y cynllun.

"Bydd eu hadborth yn hanfodol wrth i ni sicrhau bod ein cynllun gweithredu'n gadarn a bod y camau gweithredu a nodwyd yn mynd i'r afael â phob un o argymhellion Estyn.

"Bydd ein camau gweithredu sy'n dod i'r amlwg yn cael eu datblygu ymhellach ar ôl y cyfarfod craffu yr wythnos nesaf trwy ymgysylltu'n barhaus â'n partneriaid addysg.

"Bydd y cynllun llawn yn cael ei drafod yn fanwl gydag Estyn yn hwyr fis Tachwedd. Bydd canlyniadau'r trafodaethau hynny'n ein helpu ni i lunio Cynllun Gweithredu Ôl-Arolwg terfynol a hon fydd y brif ddogfen a fydd yn cyfrannu gwybodaeth ar gyfer y gwelliannau y mae eu hangen ym maes addysg ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu