Cynhadledd Ysgolion Powys yn trafod gweledigaeth addysg i'r sir

Image of headteachers and governors at the Powys Schools Conference

25 Hydref 2019

Image of headteachers and governors at the Powys Schools ConferenceBu penaethiaid a llywodraethwyr yn ymgynnull yn Llandrindod i helpu'r cyngor i greu gweledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys.

Croesawodd Cyngor Sir Powys ei Gynhadledd Ysgolion i'r Pafiliwn ddoe (Dydd Iau, 24 Hydref) wrth i waith gychwyn i wella addysg ar gyfer dysgwyr y sir.

Dechrau'r daith gwella addysgol yw'r gynhadledd yma. Fel rhan o hyn, bydd y cyngor yn ymgysylltu â'r holl fudd-ddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr, staff addysgu, llywodraethwyr, rhieni a chymunedau ehangach dros y misoedd nesaf.

Cyflwynwyd data addysgol allweddol y sir i fynychwyr, a gymerodd ran mewn trafodaethau grŵp i geisio ateb cwestiynau gan gynnwys pa gamau gweithredu sy'n angenrheidiol i wella addysg ym Mhowys.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg: "Mae addysg yn y sir yn wynebu heriau mawr a nodwyd gan Estyn yn ystod eu harolwg o'n gwasanaethau addysg".

"Rydym wedi ymrwymo i wella canlyniadau addysgol ein holl ddysgwyr, ond 'dyw hi ddim yn bosibl i ni wneud hyn ar ein pennau'n hunain. Mae angen ein partneriaid addysg arnom ar y daith hon wrth i ni wella ysgolion i bawb, a chyflenwi gwasanaethau eithriadol i'n dysgwyr a'n pobl ifanc.

"Hoffem ddiolch i bawb a fynychodd ein cynhadledd. Cafwyd trafodaeth fywiog yn ystod y dydd ond roedd yn eglur bod pawb yn teimlo bod angen newid i roi'r addysg a'r sgiliau i bobl ifanc gael y dechrau gorau mewn bywyd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu