Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cytundeb Cymorth Aelodau

 

Dyddiedig: Hydref 2019 

 • Cymorth TGCh i Aelodau 

Lauren Pollard, Llinell Gyntaf  TGCh - e-bost. lauren.pollard@powys.gov.uk / ffôn 01597 829557  

Crynodeb:  Man cyswllt ar gyfer anghenion TG
Pwynt Cyswllt Pwynt cyswllt ar gyfer anghenion TG
CaledweddCyflwyno gliniaduron main, ffonau clyfar a dyfeisiadau perthnasol eraill. Bydd ffonau clyfar yn cael eu cyflwyno i Aelodau sy'n dymuno'u defnyddio i'w galluogi i gyrraedd yr e-bost a'r calendr.  Mae'r Cyngor yn gweithio'n "ddigidol" ac yn hyrwyddo gwaith "di-bapur" lle bo modd. Er bod mod defnyddio argraffwyr yn Neuadd y Sir, gellir hefyd darparu argraffwyr yn ôl yr angen. 
CymorthCymorth ar gyfer pob mater sy'n ymwneud â TG, h.y. e-bost, cyfrineiriau, problemau mewngofnodi, problemau gyda'r system.
MeddalweddCyngor/canllawiau ar ddefnyddio meddalwedd, arsefydlu ac ati
DiogelwchCymorth â'r telerau cydymffurfio o ran materion diogelwch TGCh/diogelu data. 
Materion PolisiSicrhau bod yn cydymffurfiad â gofynion polisïau. 

 

Cynghorir Aelodau'n gryf i gysylltu â'r uned os ydynt yn cael profiad o broblemau TG nad ydynt yn gyfarwydd â hwy, yn hytrach na cheisio cywiro'r materion eu hunain. 

 

 • Cymorth 'Un Pwynt Cyswllt' i Aelodau 

Shane Thomas - Rheolwr Cymorth Aelodau -  e-bost. shanet@powys.gov.uk / ffôn 01597 826430

Mel Hardwick - Swyddog Cymorth Aelodau - e-bost melh@powys.gov.uk  / ffôn 01597 826160

  Crynodeb:  Man cyswllt cymorth yr aelodau (pob mater)
  Cymorth gyda gwaith achosOfficers can pursue matters raised by residents on behalf of the member and will monitor for response (responses are expected within 10 days). At the time of this agreement there are investigations into the development of a casework management system in order to support members in progressing matters raised by residents with the Council.
  Canllawiau Cyffredinol a Chefnogaeth Mae'r Cyngor yn sefydliad mawr y mae angen iddo newid yn rheolaidd mewn ymateb i amgylchedd sy'n newid. Gall cymorth aelodau eich helpu i ddarganfod gyda phwy mae angen i chi siarad ynglyn â materion penodol, ac i wneud y cysylltiad, yn ogystal â dilyn y trywydd i weld beth yw hynt eich ymholiad. 
  Galwadau Oriau Swyddfa/Lync/E-bost Bydd rhywun yn y swyddfa fel arfer o 8 - 4.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener i gymryd negeseuon neu ymateb i negeseuon Lync. Yn aml y tu allan i'r oriau hynny, defnyddir e-bost.
  TeipioGwneir hyn ar gais. 
  LlungopïoGellir llungopïo ar sail ad hoc ac achlysurol gan ddefnyddio cyfleusterau'r Cyngor. Os oes angen llungopïo, mae'n rhaid i Aelodau dalu am hyn. Bydd gwybodaeth am wasanaethau yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth hwnnw. Bydd gwybodaeth ynglŷn â'r gwasanaethau yn cael eu darparu gan y gwasanaeth dan sylw.
  Papur swyddfaNid yw'n cael ei ddarparu. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad di-bapur ac mae'n pennu disgwyliadau llymach ynglyn â hyn. Dulliau cysylltu di-bapur yw'r dewis.
  Llythyron swyddogol Gall aelodau ddefnyddio papur pennawd 'Powys' ar gyfer gohebiaeth ysgrifenedig swyddogol. Darperir templedi ac ati gan yr adran cymorth aelodaeth a fydd yn cefnogi'r gweithgaredd yma. 
  Cardiau ymwêlOs defnyddir logo Powys rhaid i Aelodau ddefnyddio'r templed a gytunwyd. Bydd aelodau'n talu am gynhyrchu cardiau ymweld. Gellir eu darparu, ond yr aelodau fydd yn gorfod talu'r gost. Maent yn hwylus i'w cyflwyno i bobl neu i'w postio. Maent yn cynnwys gwybodaeth am gysylltu'n lleol ar gyfer gwasanaethau perthnasol, h.y. Meddyg Teulu ac ati. 
   
  Cardiau busnesOs defnyddir logo Powys rhaid i Aelodau ddefnyddio'r templed a gytunwyd. Bydd aelodau'n talu am gynhyrchu cardiau busnes.   Maent yn hwylus i'w cyflwyno i mewn cyfarfodydd ac ati.
  Trent/y Gyflogres (Treuliau) Gall swyddogion helpu i brosesu hawliadau teithio a threulio sydd i'w gwneud gan ddefnyddio system Trent.
  Trefniadau Cynadledda  Bwcio ar gyfer mynychu cynadleddau a'r llety cymwys cysylltiedig (Expotel). 
  Cofrestr Diogelwch BersonolGellir gwirio'r gofrestr gyfrinachol i sicrhau bod aelodau'n ymwybodol o unrhyw ragofalon y byddai angen iddynt eu cymryd pe byddent yn cyfarfod neu'n ymweld â thrigolion. Gall aelodau lofnodi fynd at y Gofrestr yma.
  GwefanMae gan aelodau ran benodol o'r wefan ar eu cyfer. Bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru a'r wefan yn cael ei rheoli gan yr adran cymorth aelodau.
  Bwletin deufisolMae'r gwasanaethau yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaru a gwybodaeth berthnasol arall trwy fwletin deufisol.
  Cyfeiriad postMae'r gwasanaeth cymorth aelodau yn gweithredu fel cyfeiriad post i'r aelodau. Mae aelod o'r gwasanaeth cymorth aelodau'n rheoli'r post fel y bo'n briodol, a byddant hwy yn ymgysylltu â'r aelodau i'r perwyl yma. 
  Ymchwil/ Ymchwiliadau  Gall swyddogion gynorthwyo aelodau o ran ymchwil ac ymchwiliadau i faterion sy'n ymwneud â busnes y Cyngor a busnes a fyddai'n gallu effeithio ar eu wardiau.

   

  Cyfleusterau
  Neuadd Sir Powys Llandrindod Ardal adnoddau ddynodedig i Aelodau a'r Cabinet, gyda desgiau - gellir bwcio ystafelloedd eraill ar gais. 
  Neuadd Brycheiniog AberhondduSwyddfa'r Cadeirydd ac ystafelloedd y mae modd eu bwcio.
  Neuadd Maldwyn Y TrallwngSwyddfa'r Cadeirydd ac ystafelloedd y mae modd eu bwcio.
  Ardaloedd Gweithio HyblygAr gael i bob safle ei ddefnyddio
  Diogelwch Ar gael i bob safle ei ddefnyddio
  Cyfleusterau eraillMae'r Cyngor yn berchen ar amrediad o adeiladau y gellid eu defnyddio h.y. neuaddau pentref, lle mewn llyfrgell. Ffoniwch aelod o'r gwasanaeth cymorth aelodau i drafod hyn.

   

  • Cymorth Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu

  Gwasanaethau Democrataidd:  

  Steve Boyd, Rheolwr y Cabinet e-bost: steve.boyd@powys.gov.uk /  ffôn 01597 826374

  Carol Johnson, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd e-bost: carol.johnson@powys.gov.uk / ffôn  01597 826206

  Gwasanaethau Craffu:

  Wyn Richards - Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Craffu - e-bost: wyn.richards@powys.gov.uk / ffôn 01597 826375

  Liz Patterson - Swyddog Craffu -  e-bost: elizabeth.patterson@powys.gov.uk / ffôn 01597 826980  a Lisa Richards - Swyddog Craffu -  e-bost: lisa.richards@powys.gov.uk -  ffôn 01597 826371

  Crynodeb:  Cynorthwyo Aelodau a'r Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau a rhedeg ei broses ddemocrataidd
  Code YmddygiadCymorth wrth ystyried materion ymddygiad gan gynnwys cyngor ar ddatganiadau o fuddiant.
  CynefinoCynnal achlysuron a chynorthwyo â sesiynau cynefino aelodau. 
  CraffuCymorth i arwain adolygiadau craffu a rhedeg pwyllgorau craffu.
  Cabinet Cynorthwyo'r Cabinet i gyflawni ei ddyletswyddau. 
  Rhaglenni GwaithCynorthwyo i bennu rhaglenni gwaith/cynlluniau busnes y Pwyllgorau a chyflenwi'r rhwymedigaethau. 
  Cyfarfodydd Aelodau

  Cynorthwyo cyfarfodydd aelodau eraill ar lefel uchel lle bo'n briodol, h.y. cyflenwir ymrwymiadau cynllun Powys yn Un. 

  Datblygu a Hyfforddi Aelodau Trefnu a goruchwylio rhaglen datblygu a hyfforddi aelodau'r Cyngor.
  Cyfarfodydd Pwyllgor Cylchredeg papurau ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor, h.y. cyhoeddi'r agenda, y papurau a'r cofnodion yn amserol. 
  Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth [FOI] Rheoli ceisiadau FOI ar gyfer materion sy'n ymwneud â Chynghorwyr a'u busnes. 
  ModerngovGweinyddu a goruchwylio system gwasanaethau democrataidd electronig Moderngov. Cynorthwyo aelodau i ddefnyddio system Moderngov.
  CwynionCynorthwyo'r broses o reoli cwynion yn erbyn aelodau/penderfyniadau pwyllgorau. 
  PresenoldebCofnodi gwybodaeth am bresenoldeb.
  Adroddiadau Blynyddol Bydd adroddiadau blynyddol Aelodau'n cael eu cyhoeddi gan ddefnyddio'r templed y cytunwyd arno. Bydd swyddogion Gwasanaethau Democrataidd yn cynorthwyo Aelodau i ysgrifennu adroddiadau a byddant yn cyhoeddi'r rhain ar wefan y Cyngor.  Ni fyddwn yn darparu copïau caled. 

   

  • Cymorth Swyddfa Etholiadau 

  Sandra Matthews - Prif Swyddog Etholiadau - e-bost: sandra.matthews@powys.gov.uk  / ffôn 01597 826747 

  Joy Bartholomew - Uwch Swyddog Etholiadau - e-bost: joy.bartholomew@powys.gov.uk / ffôn 01597 826717 a Sian Lewis-Davies - Uwch Swyddog Etholiadau - e-bost: sian.lewis-davies@powys.gov.uk  / ffôn 01597 826717

  Crynodeb:  Ymgymryd â swyddogaethau i gynorthwyo â gofynion statudol 

  Cofrestr EtholwyrCasglu a chyhoeddi cofrestr etholiadau a chynnal a chadw'r rhestr o bleidleiswyr absennol. 
  EtholiadauBod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiad â gofynion etholiadol a rhedeg etholiadau ac isetholiadau'r Cyngor Sir.
  Trefniadau etholiadol  Bod yn gyfrifol am barhau i adolygu trefniadau etholiadol y Sir a cymateb i Adolygiadau Ffiniau sy'n effeithio ar y Sir. 

  Rhannwch y dudalen hon

  Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

  Argraffu

  Eicon argraffu