SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Aelod yn cael ei atal

Image of Councillor Edwin Roderick

20 Tachwedd 2019

Image of Councillor Edwin RoderickBydd un o gynghorwyr sir Powys yn cael ei atal o holl ddyletswyddau'r cyngor a'r parc cenedlaethol am dorri Cod Ymddygiad Aelodau.

Cafodd y Cynghorydd Edwin Roderick, sy'n cynrychioli ward Maescar / Llywel ei atal o holl fusnes y cyngor sir a'r parc cenedlaethol am bedwar mis yn dilyn gwrandawiad o Banel Dyfarnu Cymru yn y Trallwng yr wythnos hon (dydd Mawrth, 19 Tachwedd).

Bydd Panel Dyfarnu Cymru hefyd yn gofyn i'r Cynghorydd Roderick i wneud rhagor o hyfforddiant a fydd yn cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Daeth Panel Dyfarnu Cymru i'r penderfyniad bod y Cynghorydd Roderick, sy'n aelod o Grŵp Annibynnol y cyngor, wedi torri paragraffau 4(b), 6(1)(a) a 7(a) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau am fethu â dangos parch ac ystyriaeth tuag at eraill, gan ddwyn anfri ar y swydd fel aelod neu awdurdod ac mewn rôl swyddogol neu fel arall, ceisio defnyddio ei swydd yn amhriodol i sicrhau mantais iddo'i hun.

Bydd cyfnod yr atal am bedwar mis yn dechrau o'r dyddiad y bydd pwyllgorau safonau'r cyngor a'r parc yn derbyn hysbysiad o'r penderfyniad gan Banel Dyfarnu Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Ni all aelodau sy'n cael eu hatal yn llawn gymryd rhan mewn unrhyw fath o fusnes yr awdurdod.  Hefyd, os ydynt wedi cael eu penodi gan y cyngor i gorff allanol, gan gynnwys penodiad fel llywodraethwr ysgol ar ran yr awdurdod lleol, ni allant weithredu ar y corff hwnnw tra eu bod wedi'u hatal.

"Yn ystod y cyfnod o atal bydd y cynghorwyr mewn wardiau cyfagos yn gwneud gwaith llanw ar ran trigolion y ward."

Dywedodd llefarydd ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: "Mae'r Awdurdod yn cydnabod penderfyniad y Panel Dyfarnu Cymru mewn perthynas â'r Cynghorydd Roderick.

"Mae'r Awdurdod yn ystyried ei hun yn ffodus bod gan ei aelodau ystod eang o brofiad a sgiliau ac mae'n ddiolchgar o'r cyfraniad personol sylweddol mewn amser ac ymdrech sy'n cael ei roi gan Aelodau i'r Awdurdod."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu