SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Y Gyfraith, Tystiolaeth ac Arfer Gorau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i sicrhau fod gweithwyr cymdeithasol yn gallu cynnal archwiliadau gofal plant proffesiynol ac amserol er mwyn cyflawni amddiffyniadau digonol a phriodol. Mae'r cwrs hwn wedi cael ei anelu tuag at weithwyr cymdeithasol sydd â dros ddwy flynedd o brofiad ôl-gymhwyso.

Nod y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn trafod holl gamau'r broses archwilio, gyda chyfeiriad at y gyfraith briodol, ac fe fydd yn darlunio'r ffordd y bydd casglu a chofnodi gwybodaeth yn effeithio ar dderbynioldeb, hygrededd a phwysoli. Bydd dirprwyon yn dysgu sut y bydd Cadeiryddion Amddiffyn Plant, y Llys a chyfreithwyr yn ystyried tystiolaeth ac yn asesu peryglon i blant, ac fe fyddant yn dysgu sut i gasglu tystiolaeth, ffeithiau a gwybodaeth yn gywir a hyd at y safon berthnasol o dystiolaeth y gellir ei gyflwyno gerbron y Llys wedi hyn.  

Bydd yr hyfforddiant yn arddangos y gwahanol fathau o ffeithiau a gwybodaeth sydd ar gael i weithwyr cymdeithasol, a bydd y cwrs yn caniatáu iddynt ddynodi a chymhwyso'r gyfraith berthnasol a chyfarwyddyd statudol yn gywir, ac i weithredu o fewn y fframwaith cyfreithiol hyd at y safonau arfer gorau. Bydd dirprwyon yn dysgu pa Geisiadau a Gorchmynion sydd ar gael iddynt i ddiogelu plant, a phryd y dylid ymgeisio amdanynt. Fe fyddant hefyd yn edrych ar ganllawiau arfer gorau wrth gwblhau asesiadau, adroddiadau llys a Chynllun Gofal hyd at y safonau arfer gorau.

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Esbonio a chymhwyso deddfwriaeth berthnasol gyda chyfeiriad at Ddeddf Plant 1989, Deddf Plant a Theuluoedd 2014 a Deddf Hawliau Dynol 1998
  • Diwallu'r dyddiadau cau llym ar gyfer gweithrediadau craidd yn haws trwy allu gwahaniaethu rhwng y Ceisiadau a Gorchmynion mwyaf priodol i ymgeisio amdanynt, a gwneud y ceisiadau hynny ar yr amser cywir 
  • Adnabod gwahanol fathau o dystiolaeth, gan gynnwys tystiolaeth llafar, dogfennol, ail-law, amgylchiadol a gwirioneddol
  • Gwahaniaethu rhwng ffeithiau, casgliadau a safbwyntiau
  • Cymryd nodiadau a chofnodi gwybodaeth ffeithiol bwysig hyd at safonau arfer gorau
  • Dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth trwy'r holl gamau amddiffyn plant
  • Rhagweld sut y bydd Llys yn ystyried y dystiolaeth a'r opsiynau a gyflwynir pan fyddant yn asesu peryglon i blentyn

 

DateVenueTime
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu