SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymateb da i Arolwg ADY

Images of hands in the air in a classroom

26 Tachwedd 2019

Images of hands in the air in a classroomYmatebodd mwy na 250 o rieni / gwarcheidwaid plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) i arolwg diweddar gan Gyngor Sir Powys yn cynnig eu barn am y gwasanaethau a ddarperir i'r bobl ifanc.

Roedd llawer o ymatebwyr i'r arolwg yn teimlo bod y gwasanaethau a ddarperir yn gyffredinol, naill ai'n 'Dda Iawn' neu'n 'Dda' er eu bod yn teimlo bod angen gwella rhai meysydd.

Derbyniwyd ymatebion yn ymwneud â phlant mewn 58 o ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig neu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.  Roedd rhai ymatebion a dderbyniwyd yn ymwneud â phlant sy'n cael eu haddysgu gartref.

Dyma rai o benawdau'r arolwg:

  • Roedd 72% o'r ymatebwyr yn teimlo bod eu hysgol yn darparu ar gyfer anghenion eu plant
  • Roedd 79% o'r ymatebwyr yn teimlo bod eu plant yn cael gwaith sy'n briodol i'w gallu
  • Roedd 68% o ymatebwyr yn teimlo bod gan yr ysgol ddisgwyliadau uchel o'u plant
  • Roedd 69% o ymatebwyr yn teimlo bod eu plant yn gwybod at bwy i droi pe bai ef/hi angen help

Fodd bynnag:

  • Dim ond 48% o'r ymatebwyr oedd yn teimlo bod eu plant yn cael gwaith cartref priodol ar gyfer eu hanghenion
  • Dim ond 44% o'r ymatebwyr oedd yn teimlo bod plant gydag ADY yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol
  • Roedd ychydig dros yr hanner (53%) yn teimlo bod yr ysgol yn rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw gymorth ychwanegol mae eu plant yn eu derbyn.
  • Roedd nifer tebyg (52%) yn ymwybodol o bolisi ADY eu hysgol

Ymhlith y sylwadau a dderbyniwyd roedd canmoliaeth i gefnogaeth yr ysgolion i'w plant ynghyd â galwadau am gyfeirio mwy o arian at y gwasanaeth.

Dywedodd Lynette Lovell, Pennaeth Addysg Dros Dro y cyngor: "Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn ein harolwg yn gynharach eleni.

"Mae'n braf gweld bod y mwyafrif o'r rhai a ymatebodd wedi dweud bod y gwasanaethau ADY rydyn ni'n eu darparu naill ai'n dda neu'n dda iawn. Fodd bynnag, nododd Estyn yn ein hadroddiad diweddar fod angen gwella rhannau o'r gwasanaeth.

"Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i wella gwasanaethau i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu