Masnachwyr twyllodrus yn targedu trigolion Powys

Image of an Welsh scam warning logo

3 Rhagfyr 2019

Image of an Welsh scam warning logoMae'r cyngor sir yn rhybuddion trigolion a busnesau ym Mhowys bod tîm o fasnachwyr twyllodrus yn y sir yn cynnig gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi'r rhybudd i geisio sicrhau na fydd trigolion a busnesau Powys yn colli arian i fasnachwyr twyllodrus. Mae'r gwasanaeth wedi derbyn adroddiadau bod y masnachwyr hyn yn mynd at drigolion i gynnig gwasanaethau atgyweirio eiddo iddynt.

Mae gan Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor hefyd enghreifftiau o alwyr digroeso sy'n ddigymhwyster ac yn gan dwyll pobl trwy godi prisiau gormodol am ychydig iawn o waith, neu ddim gwaith o gwbl, a chynnig prisiau sydd hefyd yn gamarweiniol iawn. Fel arfer, maen nhw'n mynnu cael eu talu ar unwaith ac wedi hen arfer â defnyddio dulliau sy'n golygu nad yw'n bosibl mynd ar eu trywydd yn ddiweddarach.

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y cyngor ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng:" Yn yr achosion hyn, mae'r gwaith a wneir o safon eithriadol o wael. Ein cyngor ni fyddai peidiwch byth â chytuno i roi gwaith i alwyr digroeso a chofio'r hen air sy'n ein hatgoffa os yw cynnig yn ymddangos ei fod yn rhy dda i fod yn wir, dyma yn wir yw'r sefyllfa.

"Y cyngor gorau y gallwn ei roi i ddeiliaid tai a busnesau yw na ddylent gyflogi unrhyw fasnachwr anhysbys sy'n galw'n ddirybudd gan gynnig gwneud gwaith atgyweirio neu wella i'w heiddo."

Os yw cwsmeriaid posibl yn penderfynu gwneud hynny, yna cyngor Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yw:

  • Gwiriwch fanylion y masnachwr, yn enwedig unrhyw rif ffôn a roddir
  • Gofynnwyd i ffrindiau neu gymdogion a glywant am y cwmni, ac os ydynt yn lleol, gwiriwch fod eu safle yn y lle yr honnant y mae
  • Holwch y masnachwr am eirdaon, ac os yn bosibl, mynnwch olwg ar enghraifft o'i waith
  • Y cyngor gorau yw defnyddio masnachwr sy'n aelod o gymdeithas fasnachu, ond gwiriwch yr hawliad gyda'r corff masnachu cyn cyflogi'r masnachwr
  • Gofynnwch am ddyfynbris ysgrifenedig cyn mynd yn eich blaen. Gwnewch yn siwr fod enw a chyfeiriad y masnachwr arno, a bod y pris am wneud y gwaith yn eglur
  • Cadwch gofnod o fanylion unrhyw gerbyd gan gynnwys y rhif cofrestru
  • Peidiwch â rhoi arian iddyn nhw nes y bydd y gwaith wedi'i orffen a chithau'n fodlon ag ef. Ceisiwch bob tro i ddefnyddio siec neu gerdyn credyd, a pheidiwch byth a chael eich perswadio i fynd i'r banc neu'r gymdeithas adeiladu i gasglu arian parod iddynt.

Yn unol â'r ddeddfwriaeth, rhaid i alwyr di-rybudd rhoi 'rhybudd dileu' i ddefnyddwyr, gan roi 14 diwrnod i chi ddileu'r contract am unrhyw waith gwerth dros £42. Mae'n drosedd methu â chyflwyno rhybudd dileu yn y dull priodol.

Dylai unrhyw un sy'n credu ei fod wedi dioddef yn sgil galwr dirybudd neu'n credu bod rhywun y mae'n ei adnabod wedi dioddef, gysylltu â Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu