Cofiwch ailgylchu dros y Nadolig

Image of wrapping paper

9 Rhagfyr 2019

Image of wrapping paperMae'r cyngor sir yn annog deiliaid tai ym Mhowys i ailgylchu cymaint ag y gallant dros Ŵyl y Nadolig.

Wrth i ni symud i mewn i fis Rhagfyr ac wrth i'r addurniadau ddechrau ymddangos, hoffai Tîm Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Powys i bobl gofio ailgylchu cymaint â phosibl yn ystod cyfnod yr ŵyl.

Dywedodd Adrian Jervis, Pennaeth Priffyrdd, Cludiant ac Ailgylchu: "Mae Nadolig yn amser prysur o'r flwyddyn i ni i gyd, ond mae'n bwysig cofio ailgylchu cymaint â phosibl dros yr ŵyl.

"Clysom fod y dyn prysuraf un yr adeg yma o'r flwyddyn, sef Siôn Corn, yn chwarae ei ran ac yn ailgylchu y Nadolig yma, felly ry'n ni'n gobiehtio y bydd aelwydydd yn gwneud yr un fath a hefyd yn ymrwymo i ailyglchu cymaint â phosibl.

"Mae pob un ohonom yn cynhyrchu swm sylweddol fwy o wastraff nag arfer dros gyfnod y Nadolig, ond mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf ohono, o ffoil, bwyd, jariau a photeli gwydr i goed Nadolig go iawn, cardiau Nadolig plaen, papur lapio plaen, batris, poteli plastig a mwy.

"Bydd ein criwiau'n gweithio gydol y penwythnosau i sicrhau bod y casgliadau wythnosol arferol yn digwydd dim ond dau ddiwrnod yn hwyrach yn ystod wythnos y Nadolig, ac yna dim ond un diwrnod yn hwyrach yn ystod wythnos y Calan, felly cofiwch osod eich holl wastraff ailgylchu allan i gael i gasglu."

Mae'r Tîm Casglu Sbwriel a Gwastraff Ailgylchu wedi cynhyrchu awgrymiadau defnyddiol i helpu aelwydydd i ailgylchu cymaint â phosibl adeg y Nadolig:

Papur a chardfwrdd

  • Gallwn ailgylchu cardiau Nadolig heb ddisgleirion (glitter) arnyn nhw. Mae disgleirion yn achosi problemau yn y broses ailgylchu oherwydd nad yw'n bosibl eu codi). Felly cofiwch rwygo neu dorri unrhyw ddarnau â disgleirion arnyn nhw, a hefyd unrhyw ddarnau nad ydynt wedi'u gwneud o bapur, e.e. bathodynnau a batris
  • Yn achos papur lapio a bagiau rhoddion, gallwch ddarganfod a oes modd ailgylchu'r papur ai peidio; os gwasgwch ef yn fach a'r papur ddim yn neidio'n ôl, yna gallwch ei ailgylchu!
  • Gallwch ailgylchu pecynnau cardfwrdd, gan gynnwys unrhyw flychau cardfwrdd a gewch chi pan fyddwch wedi prynu rhywbeth ar-lein. Cofiwch ei wneud yn wastad a thynnu unrhyw blastig neu polystyrene allan ohono. Peidiwch â'i adael yn y glaw - os yw'r cardfwrdd yn gwlychu, yna bydd yn pydru, sy'n golygu nad oes modd ei ailgylchu
  • Byddwn yn aml yn anghofio am y tiwbiau yng nghanol rholiau papur tŷ bach ond maen nhw'n hawdd eu hailgylchu, ac mae hi'n werth chweil gwneud hynny
  • Os nad ydych yn hollol siŵr a yw rhywbeth wedi'i wneud o bapur ac felly'n ailgylchadwy, yna mae'n debyg nad yw e

Gwastraff bwyd

  • Gallwch ddefnyddio'ch cadi yn y gegin ar gyfer eich holl wastraff bwyd dros y Nadolig, gan gynnwys esgyrn y twrci, plicion llysiau, plisg wy a bagiau te
  • Os oes gennych unrhyw dwrci yn sbâr, beth am wneud brechdanau, neu hyd yn oed cawl i gyda'r hyn sydd ar ôl?

Gwydr

Mae'r cyfnod dathlu prysur yn arwain at daflu 13,350 tunnell o boteli gwydr. Felly cofiwch, os oes gennych unrhyw boteli gwydr, gan gynnwys jariau saws llugaeron neu friwfwyd melys, rhowch nhw yn y blwch ailgylchu

Tuniau a phlastig

Mae modd ailgylchu tuniau bwyd a diod glân, ffoil alwminiwm, potel plastig (wedi'u rinsio, eu gwasgu ac wedi tynnu'r caeadau), tuniau erosol, hambyrddau bwyd plastig glân, a photiau a thybiau plastig glân.

Cofiwch, mae angen gosod plastigau meddal, gan gynnwys haenen lynu, bagiau siopa, plastig swigod ac amlenni plastig ar gyfer cylchgronau yn eich bin du ar olwynion.

Coed Nadolig go iawn

Pan ddaw tymor y dathlu i ben, bydd oddeutu 250 tunnell o goed go iawn yn cael eu taflu. Ond mae modd eu hailgylchu os ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref agosaf (ond cofiwch dynnu unrhyw addurniadau, gan gynnwys tinsel a pheli os gwelwch yn dda) a chofiwch wirio pa ddiwrnod ac amser y mae eich safle agosaf ar agor trwy fynd i www.powys.gov.uk.

Cofiwch bydd angen i ddeiliaid tŷ sydd am ddefnyddio cerbydau masnachol i fynd â'u sbwriel a'u gwastraff o'r cartref i'r canolfannau hyn wneud cais am drwydded cerbyd /ôl-gerbyd masnachol (CVT), a gallant wneud hynny trwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/sbwrielacailgylchu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu