SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb ar gyfer teithio llesol ym Mhowys

Hwb ar gyfer teithio llesol ym Mhowys

Active travel boost

18th Rhagfyr 2019

Active travel boostMae'r newyddion y bydd Powys yn derbyn bron i £500,000 i gefnogi cynllun teithio llesol a seiclo yn y sir wedi cael ei groesawu gan y cyngor sir.

Bydd y sir yn derbyn £480,000 gan Lywodraeth Cymru i helpu ariannu wyth prosiect teithio llesol a seiclo ar draws y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae gwella cysylltiadau cerdded a seiclo rhwng ardaloedd preswyl a chyfleusterau pwysig megis ysgolion a chanolfannau meddygol yn hanfodol os ydym i gynyddu gweithgaredd cymunedol.  Bydd y cyllid yn darparu hwb i gynlluniau yn nhrefi fel y Drenewydd, Aberhonddu a Llandrindod ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cymorth."

Bydd y Drenewydd yn derbyn £150,000 gyda £50,000 yr un ar gyfer prosiectau teithio llesol yn y dref, y cyntaf yn gynllun i wella mynediad o faes parcio Lôn Gefn y dref i ganol y dref i helpu hybu cysylltiadau ar lan yr afon ac o amgylch y ganolfan canwîo/eco newydd ar y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol.

Bydd yr ail yn sefydlu cyfleuster defnydd ar y cyd i ganol y dref a'r maes parcio Gravel a gwella'r ddarpariaeth parcio beiciau.  Disgwylir y bydd y cyswllt hwn yn cynyddu'n sylweddol nifer y trigolion sy'n defnyddio teithio llesol i gyrraedd gwasanaethau yng nghanol y dref, gan leihau'r ddibyniaeth ar gerbydau yn y dref. 

Bydd y trydydd prosiect yn creu canolfan seiclo yng nghanol y dref i ddarparu cyfleuster ar gyfer seiclwyr teithio llesol lleol ond hefyd twristiaid sy'n teithio drwy'r dref.

Bydd Aberhonddu'n derbyn £115,000 ar gyfer dau brosiect.  Y cyntaf fydd cysylltu canolfan ddiwylliannol newydd y Gaer gyda llwybr tawel diogel i Theatr Brycheiniog gan ddefnyddio Heol y Gamlas a Scout Street.  Bydd y llwybr hefyd yn cysylltu'r ddau gyfleuster gyda chanol y dref ac ysgol gynradd.

Bydd ail gynllun ar gyfer y dref yn cynnwys llwybr teithio llesol, oddi ar y ffordd i'r ysgol uwchradd, ysgolion gynradd Mount Street, Ysgol y Bannau a'r ganolfan hamdden.

Bydd Heol Cefnllys Llandrindod yn derbyn £50000 i gwblhau'r rhan nesaf o gynllun a ddechreuwyd yn 2017 ar Spa Road sy'n cysylltu canol y dref gydag ardaloedd preswyl.  Bydd y llwybr yn cysylltu Ysgol Cefnllys, Neuadd y Sir, cyfleusterau iechyd, gwasanaethau adwerthu gydag ardaloedd preswyl.

Bydd y cysylltiad newydd yn darparu llwybr arall oddi ar y ffordd ar gyfer seiclwyr ar y rhwydwaith seiclo cenedlaethol 825, gan osgoi rhannau o'r ffordd fawr brysur, yn cynnwys cylchfan yr A483.

Bydd Ffordun ger y Trallwng yn derbyn £40,000 i gwblhau cynllun presennol i ganiatau trigolion i ddefnyddio llwybr heb gerdded neu farchogaeth ar yr A490 prysur.  Bydd y llwybr hefyd yn cysylltu â Llwybr Clawdd Offa.

Mae'r cyngor sir hefyd wedi derbyn £25,000 i wella mannau storio/parcio beiciau a sgwteri mewn sawl ysgol yn y sir.   Bydd yr arian yn darparu cysgodfannau a bachau beiciau newydd a fydd yn annog rhagor o ddisgyblion i ddefnyddio eu beiciau neu sgwteri i deithio i'r ysgol.

Cafodd £200,000 ychwanegol ei glustnodi ar gyfer camlesi Sir Fynwy a Threfaldwyn fel cyfraniad tuag at gostau cyffredol o wella llwybrau tynnu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu