SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhaglen Gwella'r Daith Ganser i ddechrau ym Mhowys

Image of Cerys Humphreys, Programme Lead in Powys

13 Ionawr 2020

Image of Cerys Humphreys, Programme Lead in PowysDiolch i gyllid gan Gymorth Canser Macmillian bydd rhaglen i wella profiadau pobl sydd wedi cael diagnosis o ganser ym Mhowys yn cael ei datblygu.

Darparwyd cyllid gan yr elusen i gydlynu'r rhaglen Gwella'r Daith Ganser ym Mhowys, sy'n anelu at ddatblygu dull aml-asiantaethol o ofal canser a gwella ansawdd bywydau sy'n cael eu heffeithio gan ganser ym Mhowys.  Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Macmillan, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a dyma'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.  Prif ffocws y rhaglen yw gweithio gyda phobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser a sefydliadau lleol i ddeall yr heriau y maen nhw'n wynebu ac i adeiladu ar wasanaethau a rhwydweithiau cymorth lleol.

Esboniodd Cerys Humphreys, Swyddog Arweiniol y Rhaglen Daith Ganser ym Mhowys, "Mae'r holl bartneriaid yn y rhaglen hon yn cytuno ein bod am i bobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser i dderbyn cymorth amserol ac wedi'i bersonoli ar gyfer y pethau y maen nhw'n dweud wrthym sydd eu hangen arnynt fwyaf.  Rydym am i bobl sy'n cael diagnosis o ganser ym Mhowys i deimlo fod rhywun yn gwrando arnyn nhw ac yn eu cefnogi a bod eu pryderon a'u hanghenion yn cael eu hadnabod."

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi anghenion unigolion gyda'r nod o gydnabod nid yn unig anghenion corfforol ond hefyd anghenion cymdeithasol ac emosiynol y rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser.

"Os oes gan rywun ddiagnosis o ganser yna yn aml mae'n rhaid iddyn nhw ddelio â nifer o bryderon gwahanol - nid yn unig eu hiechyd corfforol ond efallai bod ganddyn nhw bryderon emosiynol, teuluol, ysbrydol, ymarferol ac ariannol hefyd," esboniodd Cerys.

 "Daeth rhaglen debyg yn Glasgow i'r casgliad mai'r prif bryder i bobl sy'n cael diagnosis o ganser oedd tai a phryder am sut y gallai eu diagnosis effeithio ar eu sefyllfa ariannol a'u cartref (a chartref eu teulu o bosibl) " ychwanegodd.  "Mae'r rhaglen yn Glasgow wedi rhoi cyfle i bobl sy'n cael diagnosis canser i fynd drwy eu hanghenion a'u pryderon.  Maen nhw'n cael mynediad cynhwysfawr i gymorth a gwybodaeth sydd eu hangen i hunanreoli a gwella ansawdd eu bywyd. Ein nod yw datblygu rhaglen yn y Sir sy'n gwneud hynny, o fewn cyd-destun cymhleth gofal canser ym Mhowys."

Bob blwyddyn ym Mhowys, mae tua 1,000 o bobl yn cael diagnosis o ganser.  Bydd y rhaglen yn edrych ar sefydlu model cynaliadwy lle mae mwy o ffocws ar adferiad a iechyd a lles ar ôl triniaeth canser, gyda'r nod o symud tuag at asesu holistaidd, darparu gwybodaeth a chynllunio gofal personol.

Ychwanegodd Cerys, "Bydd integreiddio'r model gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ehangach yn hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn a bydd yn ffurfio rhan allweddol o'r cynllun prosiect.  Un o elfennau allweddol y model yn y dyfodol fydd gweithio'n agos gyda phartneriaid ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector. "

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: "Mae Macmillan yn falch o fod yn rhoi dros £572,000 i ariannu'r rhaglen arloesol newydd hon mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Powys i gefnogi gwell gofal i bobl â chanser ym Mhowys.

"Diolch i roddion ein cefnogwyr, rydym yn gobeithio y bydd gwella'r daith ganser yn gwella gofal canser i bobl sy'n byw gyda chanser ym Mhowys ac yn eu helpu i gael y cymorth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned.

"Gall diagnosis o ganser droi bywyd rhywun wyneb i waered mewn eiliad ac rydym yn gobeithio y bydd gwella'r daith ganser yn helpu pobl i reoli effaith canser ar eu bywydau a'u cynorthwyo i gael y cymorth cywir."

Am wybodaeth, cefnogaeth, neu sgwrs ffoniwch Macmillan am ddim ar 0808 808 0000.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu