SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Troseddwr trwsio rhodfeydd i dalu £150,000

Image of fraudulent tarmac business

13 Ionawr 2020

Image of fraudulent tarmac businessMae dyn a gafwyd yn euog o redeg busnes twyllodrus yn trwsio tarmac wedi cael gorchymyn i ad-dalu £150,000 i ddioddefwyr mewn gwrandawiad Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd.

Mae'r achos hwn yn dilyn dedfryd o bum mlynedd a hanner yn y carchar a gafodd ym mis Awst 2018 am ei droseddau.  Gallai methu talu'r swm hwn o fewn tri mis olygu dedfryd ychwanegol o ddwy flynedd yn y carchar.

Rhwng Chwefror 2015 ac Awst 2016 galwodd Allan John Coutts, 60 o Berkshire yn ddi-wahoddiad ar bobl ar draws Cymru a Lloegr gan bwyso arnynt i gytuno i waith trwsio rhodfeydd.  Yn aml iawn, byddai'r bobl hynny'n bobl hŷn neu wedi ymddeol neu'n fregus iawn mewn rhai achosion.  Dywedodd wrthynt y gallai drwsio'u rhodfeydd yn rhad gyda deunydd oedd ganddo dros ben.

Roedd y gwaith a wnaeth Coutts, yn aml mewn ychydig oriau, o safon wael iawn, gyda cherrig mân yn cael eu gosod ar rodfeydd presennol heb unrhyw hylif i'w cadw mewn lle.  Byddai cwsmeriaid wedyn yn darganfod fod y gwaith a dalwyd amdano gyda 'gwarant o bum mlynedd' yn ddi-werth.  Byddai Coutts yn rhoi manylion y cwmni, cyfeiriad a rhif ffôn, ond byddai wedyn yn methu delio ag unrhyw gwynion, a rheiny'n niferus.

Byddai'n codi rhwng £500 a £7,000 ar y bobl hyn.  Byddai well gan Coutts dderbyn arian, a byddai'n mynd â rhai cwsmeriaid i fanciau lleol i dynnu arian allan.  Fe wnaeth yr ymchwiliad, dan arweiniad Safonau Masnach Cyngor Sir Powys gyda chefnogaeth Tîm Ymchwilio Safonau Masnach Cenedlaethol Cymru, ddadorchuddio gwerth £600,000 o daliadau mewn arian a chardiau mewn ychydig dros flwyddyn gan dynnu sylw at achosion pellach o droseddu.   Yn ôl yr achos Enillion Troseddau, elwodd Coutts i'r swm o £905,000 o'i droseddau.

Roedd y busnes yn masnachu dan sawl enw gan gynnwys Roadmac Construction Ltd, A. Coutts Tarmac Division a Roads and Drives & Asphalting, mewn ymdrech fwriadol i osgoi cael ei ddarganfod.  Byddai'r diffynnydd yn defnyddio lori a gynlluniwyd yn arbennig i fod yn debyg i gerbyd 'swyddogol' megis y rhai a ddefnyddiwyd gan yr Asiantaeth Briffyrdd, i alw'n ddi-wahoddiad ar gwsmeriaid i geisio sicrhau gwaith.  Byddai'n targedu eiddo diarffordd mewn ardaloedd anghysbell gyda rhodfeydd hir i wneud yn fawr o'r elw a lleihau'r posibilrwydd o gael ei ddal.

Dywedodd yr Arglwydd Toby Harris, Cadeirydd Safonau Masnach Cenedlaethol:

"Mae troseddu ar garreg y drws yn parhau i fod yn felltith ar ein cymunedau gan adael nifer o'n dinasyddion mwy bregus yn ofnus, nerfus ac yn fethdalwyr.  Mae ein timoedd arbenigol yn gweithio'n ddiwyd i ddal y troseddwyr a sicrhau eu bod yn dod o flaen eu gwell.    Mae'r ddedfryd hir a roddwyd i Mr Coutts, ynghyd â'r gorchmynion atafaelu a gyhoeddwyd heddiw, yn anfon neges gref nad yw troseddu'n talu.

"Diolch i waith caled ein hymchwilwyr, mae'n rhaid i'r troseddwr dalu'r cwsmeriaid yn ôl neu wynebu cyfnod pellach yn y carchar.  Os ydych chi'n credu eich bod chi neu rywun arall wedi dioddef twyll fel hyn, dylech gysylltu â llinell gymorth Cyngor Ar Bopeth trwy alw 03454 04 05 06."

Ychwanegodd y Cynghorydd James Evans, Cyngor Sir Powys (Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Safonau Masnach):

"Yn wreiddiol roedd gennym tua 10 o bobl ym Mhowys oedd wedi dioddef y twyll hwn ac mae'r achos yn dangos pa mor dda rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Safonau Masnach Cenedlaethol i ymchwlio ac erlyn y masnachwr twyllodrus hwn a sicrhau nad yw'n gallu elwa o'i enillion anghyfreithlon.

Os na fyddem wedi gwneud y gwaith partneriaeth hwn, byddai masnachwyr twyllodrus yn gallu dianc gyda'u troseddau ac elwa'n ariannol.   Fe wnaeth Cyngor Sir Powys ddwyn yr achos hwn gan fod y broblem wedi cychwyn yma ac rwyf am ddiolch i Dîm Ymchwilio Rhanbarthol Cymru, Safonau Masnach Cenedlaethol a thîm Safonau Masnach Powys am eu gwaith proffesiynol yn ymchwilio i dwyll cenedlaethol gan ddod â'r masnachwr hwn o flaen ei well, diogelu ein defnyddwyr bregus a chaniatau i fasnachwyr cyfreithlon ffynnu a thyfu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu