Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain yn darparu ysgolion newydd

Image of Ysgol Dafydd Llwyd

14 Ionawr 2020

Image of Ysgol Dafydd LlwydMae naw prosiect adeiladu ysgolion wedi cael eu cwblhau yn ystod y pedair blynedd diwethaf fel rhan o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys.

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i gyflawni naw prosiect o dan ei raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, sydd wedi gweld un ysgol uwchradd a saith ysgol gynradd yn cael eu hadeiladu ac un ysgol gynradd arall yn cael ei hailwampio.

Mae'r cyngor a Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi bron i £56m fel rhan o'r cam cyntaf yn y rhaglen fuddsoddi.

Yr ysgol gyntaf i agor o dan y rhaglen oedd ysgol Dafydd Llwyd, y Drenewydd, a agorodd ei drysau yn ôl ym mis Ionawr 2016, am gost o £8m.

Yn dilyn adolygiad ardal o ysgolion dalgylch Gwernyfed a welodd 10 ysgol gynradd yn dod yn bump, mae'r Cyngor wedi adeiladu pum ysgol gynradd yn Llyswen, Talgarth, Cleirwy, y Gelli Gandryll a Llangors fel rhan o raglen fuddsoddi gwerth £24m.

Mae'r Cyngor hefyd wedi adeiladu ysgol gynradd newydd yng Ngharno ac wedi ailwampio Ysgol Glantwymyn, diolch i fuddsoddiad o £2.8m.  Darparwyd gwerth £500,000 o gyllid ar gyfer Ysgol Gynradd newydd Carno gan Gymdeithas Hamdden Carno, trwy law Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Carno.

Ysgol Carno ac Ysgol Glantwymyn ynghyd ag ysgol Llanbrynmair yw model cyntaf y Cyngor ar gyfer ffedereiddio ysgolion.  Canmolwyd y ffederasiwn yn fawr gan arolygwyr Estyn yn 2019 ar ôl i'r tair ysgol dderbyn ddosbarthiad rhagorol neu dda yn y pum maes allweddol a adolygwyd gan arolygwyr.

Y prosiect diweddaraf i'w gyflawni gwerth £21m yw Ysgol Uwchradd Aberhonddu a agorodd ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2019.

Mae pob prosiect yn unigryw ac yn ymateb i anghenion lleol gyda phwyslais cryf ar fuddion cymunedol, gan gynnwys enghreifftiau o gyd-leoli gwasanaethau llyfrgell, mannau cyfarfod cymunedol a chyfleusterau chwaraeon yn ogystal â chyfleusterau sy'n canolbwyntio ar anghenion y teulu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae darparu amgylcheddau dysgu ac addysgu o ansawdd uchel yn un o nodau ein Gweledigaeth 2025.

"Mae hyn wedi bod yn fuddsoddiad sylweddol gan y cyngor a chan Lywodraeth Cymru, sydd wedi darparu cyfleusterau ar gyfer yr 21ain ganrif a fydd yn helpu ein dysgwyr a'n staff addysgu i ffynnu.

Ni fydd ein cynlluniau buddsoddi yn dod i ben yma.  Mae gwaith wedi ailddechrau ar adeilad newydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng a byddwn yn parhau â'n cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen, Ysgol Gymraeg y Trallwng, Ysgol Cedewain a Brynllywarch a datblygiadau cyffrous eraill."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu