Y Cabinet i ystyried gweledigaeth addysg

Image of pupils and teacher in a classroom

14 Ionawr 2020

Image of pupils and teacher in a classroomMae'r Cyngor Sir wedi datgan y bydd y Cabinet yn ystyried gweledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys yr wythnos nesaf.  Bydd y weledigaeth yn llywio'r gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a gwella canlyniadau i ddysgwyr y sir.

Mae'r Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu gweledigaeth newydd wrth iddo geisio ymateb i'r heriau tyngedfennol sy'n wynebu addysg yn y sir.

Mae'r weledigaeth newydd wedi'i llunio o ganlyniad i gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a drefnwyd gan y Cyngor a oedd yn cynnwys cynghorwyr sir, penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgol, staff sy'n gweithio yng ngwasanaeth ysgolion y cyngor a chynghorau tref a chymuned.

Ar ddydd Mawrth 21 Ionawr, bydd y Cabinet yn ystyried y ddogfen weledigaeth a'r achos dros newid, sy'n amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu addysg yn y Sir.

Os fydd y Cabinet yn derbyn y weledigaeth sy'n datblygu, bydd y Cyngor yn cysylltu â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr a rhieni, ac yn gofyn am eu barn yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn gwella'r weledigaeth.  Yn dilyn hyn, bydd y cyngor yn cyflwyno cynlluniau dros y blynyddoedd nesaf a all ddarparu system ysgolion rhagorol ar gyfer Powys, gan wasanaethu'r dysgwyr ymhell i ganol y ganrif hon.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Er bod y rhan fwyaf o ddysgwyr ym Mhowys wedi cael gwasanaeth da gan eu hysgolion, rydym yn cydnabod bod angen mynd i'r afael â llawer o heriau addysg.

"Roedd neges glir o'r digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd gennym yn ystod y tri mis diwethaf o 2019 - bod angen newid er mwyn rhoi i'n dysgwyr yr addysg a'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i gael y dechrau gorau mewn bywyd.

"Mae angen i ni drawsnewid ein darpariaeth addysg bresennol fel ei bod yn bodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a ddaw i mewn o 2022 tra'n sicrhau bod pob un o'n dysgwyr yn cael eu haddysgu mewn ffordd sy'n eu galluogi i addasu ac ymateb i'r newidiadau arwyddocaol mewn cymdeithas, yr economi, yr amgylchedd a thechnoleg.

"Bydd ein gweledigaeth newydd yn llywio'r gwaith o weddnewid addysg ym Mhowys ac yn gwella deilliannau ar gyfer ein dysgwyr.   Rydym am gael barn ein partneriaid addysg allweddol ar ein gweledigaeth yn ogystal â barn rhieni a byddwn yn gwrando ar ein dysgwyr am eu hanghenion addysgol.  Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn roi'r cychwyn gorau posibl i'n dysgwyr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu