SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am farn ar Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor

Image of a diverse group of people

15 Ionawr 2020

Image of a diverse group of peopleTlodi plant, digartrefedd, a chyfleoedd am gyflogaeth i drigolion anabl yw rhai o'r prif amcanion cydraddoldeb a gyflwynir gan Gyngor Sir Powys ac a gynigiwyd mewn arolwg sydd yn agored i'w weld tan ddydd Sul 9 Chwefror.

Gwahoddir trigolion i gwblhau'r arolwg y gellir cael mynediad ato ar-lein trwy dudalen flaen y wefan www.powys.gov.uk.  Mae copïau papur ar gael hefyd mewn llyfrgelloedd ar draws y sir gyda fersiynau print bras a ffurfiau eraill ar gael ar gais.

Mae ymchwil a gyflawnwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a chan bartneriaid o fewn y rhanbarth wedi cyflwyno gwybodaeth ar gyfer y camau gweithredu a gynigiwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod o'r Cabinet dros Lywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol: "Mae'n amlwg o'r ymchwil a'r safbwyntiau a gyflwynwyd gan bobl a ymatebodd i'r arolwg y llynedd, fod rhai o drigolion Powys, oherwydd ffactorau sydd y tu hwnt i'w rheolaeth yn llwyr, yn llai tebygol o wneud yn dda mewn bywyd.

"Mae'n dda cofio'r dywediad adnabyddus mai dim ond siec gyflog yr ydym oll ymaith ohono rhag bod yn ddigartref. Trwy osod yr amcanion cydraddoldeb penodol iawn yma, rydym yn ceisio trin pawb yn yr un modd a gwella cyfleoedd i atal digartrefedd, mynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl sy'n chwilio am waith a lleihau'r achosion o blant yn byw mewn tlodi. 

"Fe fyddem yn croesawu adborth trwy ein harolwg ar ein hamcanion a chamau gweithredu cydraddoldeb arfaethedig."

Yn eu barn hwy, dywedodd trigolion Powys wnaeth ymateb i'r arolwg rhanbarthol:

  • fod pobl anabl a phobl hŷn â phrofiad gwaeth o geisio cael gwaith na'r grwpiau eraill a restrir yn yr arolwg
  • fod pobl ifanc, hen bobl a phobl sengl yn cael mwy o anhawster yn sicrhau tai addas
  • fod y cynnydd mewn sianeli gwybodaeth digidol yn eithrio rhai rhannau o gymdeithas a bod y rhaniad mwyaf yn ymwneud ag oedran ac anabledd.

Mae'r ymchwil genedlaethol yn cefnogi'r safbwyntiau hyn.

Mae grwpiau a chyfarfodydd ffocws penodol yn cael eu cynnal hefyd gyda'r grwpiau a effeithir fwyaf gan y canfyddiadau yn ystod y mis, ynghyd â'r ffaith fod yr arolwg yn agored i bawb sydd â diddordeb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu