SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol pellach

Image of countryside and houses

20 Ionawr 2020

Image of countryside and housesMae'r Cyngor Sir yn gwahodd sylwadau gan drigolion ar dri set arall o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu Cynllun Datblygu Lleol y sir sydd wedi'i fabwysiadu.

Yn 2018, fe wnaeth y cyngor sir fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol newydd sy'n nodi polisïau cynllunio'r sir hyd at 2026 (heblaw am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), gydag ymrwymiad i gynhyrchu set o Ganllawiau Cynllunio Atodol pellach.

Mae'r canllawiau atodol hyn yn destun chwe wythnos o ymgynghori cyhoeddus, gan ymdrin â phynciau megis draenio tir a llifogydd, archaeoleg a'r amgylchedd hanesyddol.

Bwriad y Canllawiau Cynllunio Atodol yw helpu i ddeall, dehongli a rhoi rhai polisïau ar waith wrth  benderfynu ar geisiadau cynllunio.  Maent yn helpu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r polisïau hynny a'u bod yn cael eu defnyddio'n effeithiol.  Maent yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol i swyddogion cynllunio, datblygwyr, asiantau a pherchnogion safleoedd.

Mae'r Cyngor yn eu cynhyrchu yn unol â'r rhaglen a gytunwyd gyda'r Arolygydd Cynllunio annibynnol a gynhaliodd yr archwiliad cyhoeddus yn ystod 2017 i sicrhau bod y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd yn gweithio'n effeithiol o ran datblygu tir i hwyluso datblygiad cynaliadwy.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar ddydd Llun 20 Ionawr a bydd yn gorffen am 5.00 pm dydd Gwener 28 Chwefror.  Gallwch weld y dogfennau drafft a gwybodaeth bellach ar wefan y cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/5526/Canllawiau-Cynllunio-Atodol-y-CDLl

Mae'r dogfennau hefyd ym mhob llyfrgell a phrif swyddfeydd y cyngor yn Llandrindod (Neuadd y Sir a'r Gwalia), Y Trallwng ac Aberhonddu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu