SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo trigolion Powys am dipio'n anghyfreithlon

Image of fly tipped rubbish in Hay on Wye

27 Ionawr 2020

Image of fly tipped rubbish in Hay on WyePae Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n brysur yn ddiweddar yn cyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig am achosion o dipio anghyfreithlon ledled y sir.

Bu'n rhaid i breswylydd o'r Gelli Gandryll dalu £200 o ddirwyno am gamddefnyddio bin sbwriel cyhoeddus wedi iddo gael ei ddal yn rhoi bagiau o sbwriel o'r cartref yn y bin ac o'i amgylch yn un o feysydd parcio'r dref.

Dirwywyd preswylydd o Gnwclas £200 am roi eu gwastraff, gan gynnwys coeden Nadolig, papur lapio, bwyd a sbwriel cyffredinol o'r cartref mewn maes parcio yn Nhref-y-Clawdd.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn gweithio'n galed i atal yr ymddygiad gwrth-gymdeithasol a throseddol hwn sydd nid yn unig yn difetha'n cymunedau, ond hefyd yn achosi iechyd y cyhoedd ac yn creu perygl i'r amgylchedd.

"Trwy sicrhau ein bod yn darganfod y rhai sy'n tipio'n anghyfreithlon, ac yn defnyddio'n pwerau gorfodi i gyflwyno dirwyno priodol, byddwn yn atgyfnerthu'r neges nad yw'r troseddau hyn yn dderbyniol. Gwyddom fod y rhan fwyaf o drigolion Powys yn gweithredu'n gyfrifol ac yn teimlo'n gryf am eu hamgylchedd lleol, a byddant yn dawelach eu meddwl o wybod ein bod yn mynd i'r afael â'r problemau yma."

O dan 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, mae hi'n drosedd gadael eich sbwriel yn y lle anghywir, fel sydd wedi digwydd yn yr achosion yma o dipio'n anghyfreithlon. Gallai tipio'n slei olygu nid yn unig dirwyo sylweddol, ond gallai erlyniad arwain at gofnod troseddol.

Rydym wrthi'n barhaus yn gweithio'n galed i ddarganfod y mannau a'r ardaloedd y maen nhw'n eu  targedu trwy eu harchwilio'n rheolaidd a defnyddio camerâu CCTV. Ond yn y pen draw mae clirio ar ôl preswylwyr anghyfrifol yn costio arian i'r cyngor, ac mae'n treulio ein hadnoddau sydd eisoes dan bwysau.

"Mae gennym dros 1,500 o finiau sbwriel ar hyd a lled y sir i drigolion ac ymwelwyr allu taflu eitemau bychain o sbwriel tra byddant allan," ychwanegodd y Cyng Hulme. "Mae camddefnyddio'r amwynderau yma, fel y digwyddodd yn y Gelli Gandryll, yn creu rhagor o waith i'n timau glanhau'r strydoedd, sy'n golygu bod ganddynt lai o amser i gadw ein hardaloedd lleol yn lân ac yn daclus. Os yw'r achosion o dipio neu fandaliaeth yn gyson, mae'n bosib y bydd yn rhaid symud y biniau sbwriel oddi yno'n llwyr.

"Mae Powys yn sir brydferth, ac mae hi'n bwysig ein bod yn ei chadw felly trwy bod yn gyfrifol am yr hyn a wnawn, a gwaredu ac ailgylchu ein sbwriel yn y ffordd gywir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu