SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisio barn ar weledigaeth Addysg i Bowys

Image of pupils and teacher in a classroom

28 Ionawr 2020

Image of pupils and teacher in a classroomMae penaethiaid, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar weledigaeth sy'n dod i'r amlwg ar gyfer addysg ym Mhowys.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu'r weledigaeth newydd, a fydd yn tywys trawsnewidiad y gwasanaeth ac yn gwella'r deilliannau i ddysgwyr y sir. Mae wedi'i ddatblygu wrth i'r cyngor geisio cyfarfod â'r heriau tyngedfennol sy'n wynebu addysg yn y sir.

Mae'r weledigaeth sy'n dod i'r amlwg, a dderbyniwyd gan y Cabinet yr wythnos diwethaf (21 Ionawr) wedi'i llunio hyd yma trwy gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a drefnwyd gan y cyngor gyda chynghorwyr sir, penaethiaid, staff yr ysgolion, staff sy'n gweithio yng ngwasanaeth ysgolion y cyngor, a chynghorau tref a chymuned.

Nawr mae'r cyngor am i farn y prif fudd-ddeiliaid, gan gynnwys dysgwyr a rhieni er mwyn gwella'r weledigaeth er mwyn iddo allu gwella'r weledigaeth a rhoi cynlluniau ar waith yn ystod y blynyddoedd nesaf a fydd yn cyflenwi system ysgolion ragorol i Bowys, sy'n gwasanaethu dysgwyr hyd at ganol y ganrif hon.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Bydd ein gweledigaeth sy'n dod i'r amlwg yn tywys trawsnewidiad addysg ym Mhowys ac yn gwella'r deilliannau i'n dysgwyr.

"Mae angen i ni drawsnewid ein darpariaeth addysg gyfredol fel ei bod yn cyflawni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a daw i mewn yn 2022, ac ar yr un pryd, rhaid i'n holl ddysgwyr gael eu haddysgu mewn ffordd sy'n eu galluogi i addasu ac ymateb i'r newidiadau sylweddol mewn cymdeithas, economi, amgylchedd a thechnoleg.

"Nid yn unig ry'n ni'n awyddus i gael barn ein prif bartneriaid addysg am ein gweledigaeth, ry'n ni hefyd yn awyddus i gael barn rhieni, a byddwn yn gwrando ar ein farn ein dysgwyr am eu hanghenion addysgol.

"Trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn roi'r dechrau gorau posibl i'n dysgwyr."

I ddarllen y ddogfen am y weledigaeth sy'n dod i'r amlwg, ac i gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg

Bydd yr arolwg ar gael hyd ddydd Sul 23 Chwefror.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu