Gwelliannau addysg heb eu heffeithio gan gynigion y gyllideb

Powys logo

28 Ionawr 2020

Powys logoMae Aelod y Cabinet ar faterion Addysg wedi dweud na fydd gwelliannau addysg a nodwyd fel rhai angenrheidiol gan Estyn yn cael eu heffeithio gan doriadau costau sydd eu hangen yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies bod y toriadau a nodwyd gan swyddogion addysg y Cyngor wedi cael eu cadw i'r lleiafswm er mwyn sicrhau y bydd yn gallu cyflawni'r gwelliannau angenrheidiol.

Fel rhan o gynigion y gyllideb a gyflwynwyd gan y Cabinet ar gyfer 2020/21, byddai ysgolion y sir yn derbyn £6m yn ychwanegol drwy gyllideb ddirprwyedig ysgolion, gan roi hwb i'r gyllideb addysg i bron £98.5m y flwyddyn.  

Fodd bynnag, bydd angen i swyddogion addysg y cyngor i dorri costau o £511,000 yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Ond mae'r Cynghorydd Davies am dawelu meddwl y gymuned addysg na fydd y toriadau'n peryglu'r gwasanaeth wrth iddo ddechrau gweithio ar y camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad.

"Rydym wedi addo i gryfhau ein gwasanaeth addysg a gwella canlyniadau i'n dysgwyr yn dilyn canfyddiadau arolwg Estyn y llynedd," meddai'r Cynghorydd Davies.

"Bydd £6m ychwanegol yn cael ei roi yn y gyllideb ddirprwyedig ysgolion os yw ein cynigion yn cael eu derbyn.  Fodd bynnag, mae'r cyngor yn dal i wynebu pwysau ariannol trwm sy'n golygu bod angen gwneud penderfyniadau anodd gan gynnwys yr arbedion effeithlonrwydd a ddynodwyd gan ein swyddogion addysg.

"Mae'r Cabinet yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu ei ddarpariaeth addysg yn dilyn arolwg Estyn a dyna pam rydym wedi gweithio gyda swyddogion addysg i wneud yn siŵr bod unrhyw doriadau yn cael eu cadw i'r lefel isaf posib.

"Mae swyddogion wedi rhoi sicrwydd i'r Cabinet ac i Estyn bod ganddynt ddigon o adnoddau i gyflawni'r camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad a'u bod yn cydnabod bod angen i ddod o hyd i systemau a dulliau gwell a mwy effeithlon o weithio er mwyn cyflawni'r camau hyn.

"Mae nifer o gamau eisoes wedi'u nodi gan ein swyddogion i gwrdd â'r targed lleihau costau ac i gadw'r risg i'r gwasanaeth yn isel gan gynnwys gweithio'n rhanbarthol gyda'n partneriaid addysg yn ogystal â gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Gwella a Sicrwydd.

"Mae Estyn yn fodlon gyda'n Cynllun Gweithredu Ôl-Arolygiad sydd bellach yn dod yn ddogfen allweddol a fydd yn llywio'r gwelliannau sydd eu hangen arnom ar gyfer addysg ym Mhowys.  Byddaf yn parhau i weithio'n agos gyda'n Prif Swyddog Addysg Dros Dro a'n partneriaid addysg allweddol gan gynnwys penaethiaid a llywodraethwyr er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y gwelliannau y mae ein dysgwyr yn eu haeddu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu