HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Dyfarnu contract adeiladu tai yn Aberhonddu

Dyfarnu contract adeiladu tai yn Aberhonddu

Image of project

3rd Chwefror 2020

Image of projectMae contract i adeiladu'r datblygiad tai fforddiadwy cyntaf yng Nghyngor Sir Powys ar rent cymdeithasol am dros 40 o flynyddoedd wedi'i ddyfarnu i gwmni adeiladu o Gymru.

Penodwyd JG Hale Construction Ltd o Gastell-nedd yn brif gontractwyr i adeiladu datblygiad o 32 o dai yn Aberhonddu i ddarparu cymysgedd o eiddo gydag 1, 2, 3 a 4 ystafell wely.

Mae'r cwmni, sy'n ymrwymo i ddefnyddio is-gontractwyr lleol, yn un o brif gwmnïau'r diwydiant adeiladu a thai modiwlar ac maen nhw wedi gweithio gyda nifer o gynghorau a chymdeithasau tai yng Nghymru.

Bydd y datblygiad gwerth £5.1m, a fydd yn cael ei adeiladu ar dir y cyngor i'r gogledd o Heol Y Ffynnon, yn darparu lletyau carbon-isel ar rent fforddiadwy.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Rwy'n falch iawn fod Hale Construction Ltd wedi'u penodi'n gontractwyr arweiniol ar gyfer y prosiect arloesol hwn i ddatblygu tai cymdeithasol.

"Dim ond y cyntaf yw'r datblygiad yma, a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol, ymhlith llawer o ddatblygiadau tai rydym yn eu cynllunio ar hyd a lled y sir. Bydd hefyd yn ein cynorthwyo i wireddu ein Gweledigaeth 2025 - i adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ar draws y sir.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda JG Hale Construction Ltd yn ystod y prosiect adeiladu hwn."

Bydd pren o Gymru yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r gwaith adeiladu. Bydd y pren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y strwythur sylfaenol a hefyd y deunyddiau allanol, gan gynnwys y Cladin, y ffenestri a'r drysau, sy'n cefnogi Polisi Annog Pren y cyngor.

Cymeradwywyd y cynllun deniadol gan aelodau pwyllgor cynllunio APCBB am ei ymrwymiad i greu lleoedd, cynaliadwyedd a nodweddion amgylcheddol, gan gynnwys gwelliannau i ddarparu lle hamdden hygyrch ac annog teithio llesol.

Mae JG Hale wedi ymrwymo i weithio ar raglen hyfforddi lleol sy'n gysylltiedig â'r datblygiad a sefydlwyd gan Dai Powys mewn partneriaeth ag ysgolion a cholegau lleol a sefydliadau'r trydydd sector. Bydd myfyrwyr ysgol yn dysgu am effaith defnyddio pren lleol ac yn dylunio ac yn adeiladu rhai eitemau ar gyfer y cartrefi newydd.

Cyflwynodd Cyngor Sir Powys y tendr i alluogi'r gwaith i'r briffordd i amrywiol gontractwyr lleol, a dyfarnwyd ef i M H Davies Contractors Ltd o Bontsenni. Mae'r gwaith yma bron â dod i ben, a fydd yn caniatáu i JG Hale ddechrau ar y safle ar 10 Chwefror 2020.

Bydd y cynllun yn cael budd o gyfraniad gan Grant Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Andrew Collins, Rheolwr Contractau Hale: "Bydd y prosiect yn cynnwys 32 o dai a'r gwaith cysylltiedig. Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd yn darparu tai o safon uchel sy'n rhagori ar safonau rheoliadau adeilad cyfredol. Bydd y tai hyn yn ychwanegiad gwych i stoc dai Powys. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'n partneriaid yn y gadwyn gyflenwi leol i ddarparu gwaith a chyfleoedd hyfforddi gydol y prosiect."
 

Dywedodd David Harrhy, Rheolwr Gyfarwyddwr Hale Construction: "Mae JG Hale Construction yn falch iawn cael eu dewis gan Gyngor Sir Powys i gyflenwi cynllun mor arloesol i bobl Aberhonddu a'r cyffiniau. Edrychwn ymlaen at greu datblygiad newydd gwych o gartrefi o safon uchel i'r rheiny sydd â'r angen mwyaf amdanynt."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu