SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyfarnu contract adeiladu tai yn Aberhonddu

Dyfarnu contract adeiladu tai yn Aberhonddu

Image of project

3rd Chwefror 2020

Image of projectMae contract i adeiladu'r datblygiad tai fforddiadwy cyntaf yng Nghyngor Sir Powys ar rent cymdeithasol am dros 40 o flynyddoedd wedi'i ddyfarnu i gwmni adeiladu o Gymru.

Penodwyd JG Hale Construction Ltd o Gastell-nedd yn brif gontractwyr i adeiladu datblygiad o 32 o dai yn Aberhonddu i ddarparu cymysgedd o eiddo gydag 1, 2, 3 a 4 ystafell wely.

Mae'r cwmni, sy'n ymrwymo i ddefnyddio is-gontractwyr lleol, yn un o brif gwmnïau'r diwydiant adeiladu a thai modiwlar ac maen nhw wedi gweithio gyda nifer o gynghorau a chymdeithasau tai yng Nghymru.

Bydd y datblygiad gwerth £5.1m, a fydd yn cael ei adeiladu ar dir y cyngor i'r gogledd o Heol Y Ffynnon, yn darparu lletyau carbon-isel ar rent fforddiadwy.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Rwy'n falch iawn fod Hale Construction Ltd wedi'u penodi'n gontractwyr arweiniol ar gyfer y prosiect arloesol hwn i ddatblygu tai cymdeithasol.

"Dim ond y cyntaf yw'r datblygiad yma, a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol, ymhlith llawer o ddatblygiadau tai rydym yn eu cynllunio ar hyd a lled y sir. Bydd hefyd yn ein cynorthwyo i wireddu ein Gweledigaeth 2025 - i adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ar draws y sir.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda JG Hale Construction Ltd yn ystod y prosiect adeiladu hwn."

Bydd pren o Gymru yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r gwaith adeiladu. Bydd y pren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y strwythur sylfaenol a hefyd y deunyddiau allanol, gan gynnwys y Cladin, y ffenestri a'r drysau, sy'n cefnogi Polisi Annog Pren y cyngor.

Cymeradwywyd y cynllun deniadol gan aelodau pwyllgor cynllunio APCBB am ei ymrwymiad i greu lleoedd, cynaliadwyedd a nodweddion amgylcheddol, gan gynnwys gwelliannau i ddarparu lle hamdden hygyrch ac annog teithio llesol.

Mae JG Hale wedi ymrwymo i weithio ar raglen hyfforddi lleol sy'n gysylltiedig â'r datblygiad a sefydlwyd gan Dai Powys mewn partneriaeth ag ysgolion a cholegau lleol a sefydliadau'r trydydd sector. Bydd myfyrwyr ysgol yn dysgu am effaith defnyddio pren lleol ac yn dylunio ac yn adeiladu rhai eitemau ar gyfer y cartrefi newydd.

Cyflwynodd Cyngor Sir Powys y tendr i alluogi'r gwaith i'r briffordd i amrywiol gontractwyr lleol, a dyfarnwyd ef i M H Davies Contractors Ltd o Bontsenni. Mae'r gwaith yma bron â dod i ben, a fydd yn caniatáu i JG Hale ddechrau ar y safle ar 10 Chwefror 2020.

Bydd y cynllun yn cael budd o gyfraniad gan Grant Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Andrew Collins, Rheolwr Contractau Hale: "Bydd y prosiect yn cynnwys 32 o dai a'r gwaith cysylltiedig. Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd yn darparu tai o safon uchel sy'n rhagori ar safonau rheoliadau adeilad cyfredol. Bydd y tai hyn yn ychwanegiad gwych i stoc dai Powys. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'n partneriaid yn y gadwyn gyflenwi leol i ddarparu gwaith a chyfleoedd hyfforddi gydol y prosiect."
 

Dywedodd David Harrhy, Rheolwr Gyfarwyddwr Hale Construction: "Mae JG Hale Construction yn falch iawn cael eu dewis gan Gyngor Sir Powys i gyflenwi cynllun mor arloesol i bobl Aberhonddu a'r cyffiniau. Edrychwn ymlaen at greu datblygiad newydd gwych o gartrefi o safon uchel i'r rheiny sydd â'r angen mwyaf amdanynt."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu