SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisio barn ar Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY

Image of a group of silhouettes and speech bubbles

4 Chwefror 2020

Image of a group of silhouettes and speech bubblesMae Cyngor Sir Powys wedi lansio arolwg i ddarganfod a yw rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o fforwm pwysig sy'n gallu dylanwad ar y cymorth addysgol a gaiff plant a phobl ifanc y sir.

Mae'r cyngor yn awyddus i gael barn am Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys ac yn erfyn ar rieni / gofalwyr plentyn neu unigolyn ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) / anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i gymryd rhan mewn arolwg byr.

Mae Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys yn grŵp anffurfiol lle gall rhieni, gofalwyr a staff addysg leisio'u barn a chydweithio i ddarparu gwybodaeth i ategu polisïau ac arferion AAA/ADY y cyngor.

Dywedodd y Cyn Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am faterion Addysg: "Ry'n ni wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr i ddarparu'r gefnogaeth addysgol orau i blant a phobl ifanc Powys.

"Rydym yn cefnogi datblygiad y fforwm rhieni annibynnol yma i gryfhau llais rhieni a gofalwyr ac yn darparu cyfrwng iddynt fynegi'u barn a dylanwadu ar benderfyniadau. Fodd bynnag, ni all y fforwm weithio oni bai ei fod yn cynnwys y rhieni a'r gofalwyr hynny.

"Mae gennym arolwg byr na fydd angen ond ychydig funudau i'w gwblhau ac mae a wnelo'r arolwg â Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys. Bydd hyn yn ein helpu ni i weld a yw'r rhieni / gofalwyr yn ymwybodol o'r fforwm yma, ac a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn ymuno ag ef."

Bydd modd cyrraedd yr arolwg ar-lein  https://haveyoursay.powys.gov.uk/education/holiadur-fforwm-rhieni-a-gofalwyr-ady/ a bydd copïau papur hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd ar hyd a lled y sir.

Dyddiad cau yr arolwg yw dydd Sul, 23 Chwefror.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu