SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Codiad yn rhenti tai cyngor

Codiad yn rhenti tai cyngor

Image of council housing

7fed Chwefror 2020

Image of council housingOs caiff argymhelliad ei gymeradwyo gan gabinet y cyngor bydd rhenti tai cyngor ym Mhowys yn codi llai na £2.50 yr wythnos o fis Ebrill.

Mae'r cynnydd o £2.42 yn cynrychioli cynnydd o 2.7 y cant ar gyfer 5,375 o dai'r Cyngor, ac mae'n angenrheidiol er mwyn ariannu'r gwasanaeth a'r buddsoddiad yn y stoc tai.  Mae'r cynnydd ar y pen isaf o'r targed rhent a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Mae'r cynnydd eleni yn llawer llai na'r llynedd ond mae'n angenrheidiol er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng fforddiadwyedd i denantiaid a chaniatáu i'r Cyngor barhau i ddarparu tai fforddiadwy, ynni effeithlon sy'n cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

"Bydd y codiad yn helpu i ariannu rhaglen fuddsoddi'r cyngor gan ddarparu 250 o gartrefi newydd yn y sir a chynnal Safon Ansawdd Tai Cymru.

"Mae rhenti'r Cyngor ym Mhowys ymhlith yr isaf o unrhyw landlord sy'n gweithio yn y Sir ac eto'n cynnig y sicrwydd mwyaf i denantiaid.  Mae'r Cyngor yn derbyn bron dim cymhorthdal o ddydd i ddydd gan y Llywodraeth ar gyfer ei wasanaeth tai ond y flwyddyn nesaf bydd yn buddsoddi mwy na £ 20m yn y cartrefi sydd ganddo ar hyn o bryd ac mewn cartrefi newydd. "

Gofynnir hefyd i'r Cabinet godi'r taliadau am wasanaethau, megis cynnal a chadw tiroedd, glanhau ardaloedd cymunedol, gwresogi, leiniau golchi, erialau teledu, trin carthffosiaeth a gwaith diogelwch tân.  Bydd y codiad yn cael ei osod ar dri y cant.  Bydd rhent ar gyfer garejys y cyngor yn codi ar yr un gyfradd gan ychwanegu ychydig dros £1 yr wythnos at y taliad.

Bydd y Cabinet yn ystyried y codiadau hyn ddydd Mawrth 11 Chwefror.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu