Trafod gweledigaeth newydd i addysg yng nghynhadledd ysgolion

Image of governors and headteachers at Spring Powys Schools Conference

11 February 2020

Image of governors and headteachers at Spring Powys Schools Conference"Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn lwyddo i wella addysg yn y sir i bob dysgwr" - dyna'r neges gan y rhai oedd yn bresennol yn y gynhadledd addysg a drefnwyd gan Gyngor Sir Powys.

Roedd Penaethiaid, llywodraethwyr, undebau llafur a phartneriaid eraill o'r byd addysg yn bresennol yng Nghynhadledd y Gwanwyn i Ysgolion Powys ddydd Iau 6 Chwefror yn y Pafiliwn, Llandrindod, a drefnwyd gan Wasanaeth Ysgolion y cyngor.

Yn y gynhadledd, clywyd beth mae'r cyngor wedi'i wneud ers y gynhadledd ddiwethaf i ysgolion gan gynnwys y gwaith ar Gynllun Gweithredu ar ôl Arolwg Estyn.

Cyflwynwyd y weledigaeth newydd ddrafft ar gyfer addysg ym Mhowys a'i hegwyddorion arweiniol, a chael y cyfle i ddylanwadu arnynt i sicrhau eu bod yn addas i'r diben ar gyfer addysg yr 21ain ganrif yn y sir.

Siaradodd sawl pennaeth Powys sydd wedi bod trwy'r broses o drawsnewid yr ysgol am eu teithiau a'r heriau a'u hwynebodd.

Hefyd clywodd y gynhadledd gan siaradwr gwadd, Jano Owen, Pennaeth Strategol Ysgol Bro Idris yng Ngwynedd, am ei phrofiadau a'r heriau o sefydlu ysgol pob oed 3 - 16 oed.

Yna torrodd y gynhadledd yn grwpiau i drafod sut allai addysg ym Mhowys edrych yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Yn y gynhadledd i Ysgolion Powys, roedd cyfle i benaethiaid a llywodraethwyr glywed am ein gwaith hyd yma wrth i ni frwydro i wella addysg ym Mhowys.

"Rhan allweddol o'r gwaith hwn yw llunio gweledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys.  Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ceisio barn gan amrywiaeth o randdeiliaid ar ein gweledigaeth, felly roedd yn bwysig i arweinwyr addysg yn y gynhadledd allu trafod a dylanwadu arni er mwyn sicrhau ei bod yn addas i'r diben.

"Roedd pawb yn y gynhadledd am gael y gorau i'n dysgwyr.  Trwy gydweithio, gallwn wella addysg ar draws y sir a rhoi'r addysg orau y mae  ein dysgwyr yn ei haeddu."

Mae dal i fod amser i roi eich barn ar y weledigaeth newydd i addysg ym Mhowys.  Ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg i gymryd rhan yn yr arolwg.  Mae copïau papur o'r arolwg ar gael o lyfrgelloedd y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu