Dal i fod amser i roi barn ar weledigaeth addysg

Image of pupils and teacher in a classroom

13 Chwefror 2020

Image of pupils and teacher in a classroomMae ychydig dros wythnos ar ôl i bobl gael lleisio'u barn ar y weledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys.

Mae Cyngor Sir Powys eisiau barn penaethiaid, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr erbyn dydd Sul, 23 Chwefror.  Bydd eu barn yn helpu i wella'r weledigaeth.

Mae'r cyngor wedi bod yn datblygu'r weledigaeth newydd, a fydd yn arwain y gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a gwella'r canlyniadau ar gyfer dysgwyr y sir. Fe'i datblygwyd wrth i'r cyngor geisio ateb yr heriau tyngedfennol sy'n wynebu addysg yn y sir.

Derbyniodd y Cabinet y weledigaeth newydd fis diwethaf (21 Ionawr). Lluniwyd y weledigaeth o ganlyniad i gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a drefnwyd gan y cyngor.  Roedd y rhain yn cynnwys cynghorwyr sir, penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgol, staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth ysgolion a chynghorau tref a chymuned.

Mae'r Cyngor am gael barn rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys dysgwyr a rhieni, er mwyn gwella'r weledigaeth i gyflwyno cynlluniau yn ystod y blynyddoedd nesaf a fydd yn darparu system ysgolion rhagorol ym Mhowys. Bydd y system hon yn gwasanaethu dysgwyr i ganol y ganrif hon.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Bydd ein gweledigaeth newydd yn llywio'r gwaith o weddnewid addysg ym Mhowys ac yn gwella deilliannau ar gyfer ein dysgwyr.

"Mae angen i ni drawsnewid ein darpariaeth addysg bresennol fel ei bod yn bodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a fydd yn cael ei rhoi ar waith o 2022. Ar yr un pryd mae angen i ni sicrhau bod pob un o'n dysgwyr yn cael eu haddysgu mewn ffordd sy'n eu galluogi i addasu ac ymateb i'r newidiadau mawr mewn cymdeithas, yr economi, yr amgylchedd a thechnoleg.

"Rydym am gael barn ein prif bartneriaid addysg ar ein gweledigaeth, ond hefyd rydym am gael barn rhieni a byddwn yn gwrando ar ein dysgwyr am eu hanghenion addysgol.

"Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn roi'r cychwyn gorau posibl i'n dysgwyr."

I weld y ddogfen weledigaeth sy'n esblygu ac i gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu