Lansio gwefan i roi gwybodaeth ar fywyd beunyddiol

AskSara logo

Chwefror 14, 2020

AskSara logo

Lansiwyd gwefan yr wythnos hon a fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl Powys ar ba fath o gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Mae AskSARA Powys (<https://asksara.dlf.org.uk/?auth=powys>) yn wefan hawdd i'w defnyddio sy'n ei gwneud yn hawdd cael gwybodaeth ar nifer o gynnyrch hunanofal a thechnoleg glyfar i hwyluso bywyd beunyddiol.

Mae gwefan AskSara Powys yn gofyn rhai cwestiynau syml mewn ffordd ddienw, ac o'r atebion hynny  bydd yn gallu llunio adroddiad personol gyda chyngor arbenigol gan therapyddion galwedigaethol, i'w helpu gyda'u hanghenion.  Mae'r wefan ar gyfer pobl hŷn, gofalwyr, pobl ag anableddau a phlant.

Mae AskSARA Powys (<https://asksara.dlf.org.uk/?auth=powys>) yn wefan hawdd i'w defnyddio sy'n ei gwneud yn hawdd cael gwybodaeth ar nifer o gynnyrch hunanofal a thechnoleg glyfar i hwyluso bywyd beunyddiol.  Mae'n hawdd, atebwch rai cwestiynau amlddewis syml ar y wefan ac fe gewch wybodaeth ar bethau fel peiriant tabledi awtomatig, larymau personol a chyfarpar i wneud bywyd yn haws.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Esboniodd: "Rydym am helpu pobl gael yr help mwyaf priodol mor fuan â phosibl.  Gydag 'AskSara' rydym yn cynnig gwasanaeth a fydd yn hawdd i'w ddefnyddio a'i wneud yn hwy hwylus i asesu anghenion.

"Byddem yn argymell pobl i roi cynnig arni.  Nid yw'n cymryd lle sgwrs â rhywun ond bydd yn golygu mwy o ffocws i'r sgwrs honno, gan arwain at well canlyniadau."

Lansiwyd gwefan AskSara yn y sir gan Gyngor Sir Powys a bydd yn ymdrin â phethau megis:

-          rheoli meddyginiaeth

-          y clyw a'r golwg

-          y cof a thymer;

-          symudedd;

-          addasiadau o fewn a thu allan i'r cartref;

-          trefniadau byw;

-          siopa;

-          garddio, hobïau a hamdden;

-          ymolchi, mynd i'r tŷ bach a gofal personol.

Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth ar sut mae modd mynd i'r afael â phroblemau yn y meysydd uchod ac eraill, weithiau trwy ddefnyddio cyfarpar arbennig.

Mae'r wefan yn cael ei lansio fel rhan o ymrwymiad y cyngor i helpu unigolion  gadw'n iach yn eu cartrefi eu hunain yn hirach heb orfod dibynnu gormod ar ffrindiau, teulu a gofalwyr proffesiynol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu