NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Llifogydd Chwefror 2020

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC [377KB]

 

Image of Builth floodingTreth y Cyngor a Threthi Busnes

Os yw'r llifogydd wedi effeithio'n ddwys ar eich cartref, efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o ostyngiad yn eich bil Treth y Cyngor.  Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Treth y Cyngor: Fframwaith Disgownt Lleol (Adran 13A) .

Os yw'r tywydd garw diweddar wedi effeithio ar eich busnes, efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o help gyda'ch Cyfraddau Busnes Mae mwy o wybodaeth ar gael Eiddo y mae'r Llifogydd wedi Effeithio arno.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cymorth Llifogydd gwerth £2.5 miliwn i fusnesau yng Nghymru sydd wedi dioddef difrod a phroblemau yn dilyn y stormydd diweddar - Ciara, Dennis a Jorge.

Bydd busnesau sydd wedi dioddef o effeithiau dinistriol y llifogydd yn gallu gwneud cais am grant o £2,500 i'w helpu i fynd nôl ar eu traed mor fuan â phosibl.

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd

 

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae gan Gyngor Sir Powys llinell gymorth i ddioddefwyr llifogydd o'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF). Mae hyd at £1000 ar gael i bob aelwyd gan Lywodraeth Cymru trwy eu Cronfa Cymorth Dewisol ar gyfer aelwydydd sydd wedi cael eu heffeithio gan lifogydd yn Chwefror 2020. 

Gallai pob aelwyd sydd wedi cael ei effeithio gan lifogydd ledled Cymru dderbyn £500.  Efallai y bydd £500 ychwanegol ar gael hefyd i'r rheini sydd heb yswiriant tŷ.

Os ydych ar ry'ch chi angen cymorth ariannol, ffoniwch 0800 859 5924.  Bydd angen eich rhif  Yswiriant Gwladol a manylion yswiriant eich cartref arnoch pan fyddwch yn ffonio. Bydd hyn yn cyflymu eich cais.

Sylwchnid yw'r Gronfa Cymorth Dewisol ar gael i ail gartrefi, eiddo sy'n cael ei osod ar gyfer gwyliau na landlordiaid.

Gall y llinell gymorth hefyd ddarparu cymorth gyda cheisiadau am ostyngiad Dewisol Adran 13A ar gyfer treth y cyngor lle na ellir byw yn yr eiddo, neu'n rhannol oherwydd difrod sylweddol gan lifogydd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu