SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy i breswylydd am fethu â chyflawni ei ddyletswydd gofal Preswylydd dros wastraff

Image of fly-tipping in Machynlleth

25 Chwefror 2020

Image of fly-tipping in MachynllethMae methu â chyflawni ei ddyletswydd gofal preswylydd dros wastraff wedi costio £150 i breswylydd o Fachynlleth wedi iddo dderbyn dirwy oddi wrth Gyngor Sir Powys.

Cyflwynwyd rhybudd cosb penodedig gan dîm Gwarchod yr Amgylchedd y cyngor wedi iddo dderbyn tystiolaeth yn dynodi'r troseddwr o domen tipio gwastraff domestig anghyfreithlon. Roedd y gwastraff wedi'i adael ar eiddo busnes ar Stad Ddiwydiannol Treowain ychydig oddi ar Ffordd Y Bontfaen, Machynlleth. 

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros faterion Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu: "Hoffwn atgoffa trigolion fod ganddynt ddyletswydd o ofal dros yr holl wastraff a gynhyrchir ganddynt i sicrhau ei fod yn cael ei waredu'n gywir neu'n cael ei drosglwyddo i rywun a all ei waredu'n gyfreithlon.

"Rydym eisiau gwneud Powys yn lle croesawgar i'n trigolion ac ymwelwyr ac mae hyn yn dechrau trwy gael amgylchedd glân.

"Mae mwyafrif helaeth ein trigolion a'n busnesau yn ailgylchu ac yn gwaredu â'u gwastraff gweddilliol yn y dull priodol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae nifer fach yn bodoli sy'n amharu ar ein cymunedau trwy eu gweithredoedd hunanol gan dipio eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Rydym angen atgyfnerthu'r neges fod tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i'r trethdalwr pan y bydd angen clirio'r gwastraff. Nid yw'n deg ychwaith ar dirfeddianwyr ym Mhowys fod rhaid iddynt dalu i glirio gwastraff pobl eraill.

"Ni fyddwn yn oedi i weithredu yn erbyn y sawl sy'n gwaredu â'u gwastraff yn anghyfreithlon. Dylai'r achos hwn atgoffa eraill y byddwn yn archwilio achosion o dipio anghyfreithlon ac yn cymryd camau gweithredu gorfodaeth priodol."

Os y byddwch yn dyst i achosion o dipio anghyfreithlon yn y sir, gallwch adrodd ar hyn ar www.powys.gov.uk. Cliciwch ar Adrodd, gydag Adrodd ar Dipio Anghyfreithlon i ddilyn hyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu