Clod i weithwyr gofal cartref yn ystod y llifogydd

Photo of flooding

Chwefror 27, 2020

Photo of floodingMae Cyngor Sir Powys wedi mynegi ei ddiolch i weithwyr gofal cartref a aeth 'y tu hwnt i'r galw' wrth ofalu am gleientiaid Powys yn ystod y llifogydd diweddar.

Roedd llifogydd yn ardaloedd Crughywel a Llanfair-ym-Muallt wedi achosi anawsterau penodol i weithwyr gofal cartref, gydag atebion dyfeisgar yn cael eu defnyddio i ostwng yr effaith ar bobl sy'n derbyn ymweliadau gofal cartref.

Roedd staff o asiantaeth Spectrumyn ymwybodol fod rhai o'u cleientiaid yng Nghrughywel heb gefnogaeth teulu ac aethant ati i logi ystafelloedd i'w staff yng Nghwesty'r Dragon yn y dref - oedd yn cynnig llety hanner pris i'r staff - er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cadw at eu hapwyntiadau.

Ac yn ardal Llanfair-ym-Muallt, fe wnaeth staff Affinity Homecareailddyrannu eu hymweliadau. Gan na allai staff groesi'r Afon Gwy, bu gweithwyr ar ochr Aberhonddu o'r dref yn gofalu am bobl mewn un rhan o Lanfair-ym-Muallt tra bu'r rheini ar ochr Llandrindod yn gofalu am yr hanner arall.

Dywedodd y Cyng. Myfanwy Alexander: "Mae gofalwyr yn arwyr lleol ac yng nghanol amodau o argyfwng, aethant ati i ddangos eu penderfyniad i beidio â methu cyflwyno gofal i'w cleientiaid. Hoffwn ychwanegu fy ngwerthfawrogiad i holl aelodau'r tîm am eu gwroldeb, eu hyblygrwydd a'u hymdrechion diflino i sicrhau fod ein dinasyddion mwyaf diamddiffyn ddim yn dioddef yn y tywydd eithafol hwn."

Dylan Owen yw'r Pennaeth Comisiynu gyda'r cyngor ac ychwanegodd: "Rydym, wrth gwrs, yn ymwybodol o rai o'r sefyllfaoedd sydd â phroffil uchel, a gafodd sylw eisoes yn y cyfryngau lleol, ond rydym hefyd yn gwybod am ambell stori 'heb ei hadrodd' am staff yn gweithio y tu hwnt i'r galw neu'n dod o hyd i atebion dyfeisgar i sicrhau fod ein trigolion yn cadw'n ddiogel ac yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

"Rydym wedi sôn am ychydig enghreifftiau yn unig yma ond rydym yn gwerthfawrogi gwaith yr holl asiantaethau yn fawr iawn - ac yn wir, ein gweithwyr gofal cartref mewnol - ac yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda hwy i gefnogi trigolion Powys," ychwanegodd.

Yn ychwanegol at hyn, mae'r cyngor yn cynnal sesiwn recriwtio lle gellir galw heibio yn Llandrindod y mis nesaf i roi syniad i bobl am y profiad o weithio o fewn y sector gofal cartref. Bydd staff yn yr Ystafell Wydr o fewn Canolfan Gynadledda'r Pafiliwn ar ddydd Gwener 6 Mawrth, rhwng 2pm a 5pm.

Bydd cynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol Cymru, y darparwr gofal Hafal Crossroadsynghyd â chynrychiolwyr o'r Llinell Uniongyrchol, yn ymuno â staff o'r cyngor, er mwyn gallu siarad am y gefnogaeth y gallant ei chynnig i bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu