Y Gyllideb a lefel Treth y Cyngor wedi'u cytuno

Image of money

2 Mawrth 2020

Image of money Mae Cyngor Sir Powys wedi ystyried a chymeradwyo cyllideb gytbwys a fydd yn cynnig cyllid ychwanegol i wasanaethau allweddol statudol megis addysg, plant a gwasanaethau priffyrdd.

Gofynnwyd i'r Cyngor llawn gymeradwyo cynlluniau i wario bron i £270m yn 2020-21 a ariennir trwy gyfuniad o gyllid gan Lywodraeth Cymru a chynnydd o 4.8 y cant yn nhreth y cyngor.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Am y tro cyntaf, mewn sawl blwyddyn, rydym wedi derbyn cynnydd ariannol yn ein setliad, sydd ei angen yn fawr.

"Mae Cyngor Sir Powys wedi wynebu degawd o doriadau a chyllid islaw chwyddiant. Mae hyn wedi gadael ei ôl ar wasanaethau'r Cyngor a'n sefyllfa ariannol, ac er bod croeso i'r cynnydd yn y cyllid, nid yw hyn ar ei ben ei hun yn ddigon i leddfu'r holl bwysau ariannol y mae'r Cyngor yn eu hwynebu."

"Rydym yn cynnig cynnydd sylweddol mewn cyllid i gwrdd a'r pwysau ariannol yn y Gwasanaethau Addysg a Phlant gyda £6 miliwn ychwanegol i ysgolion.  Bydd angen yr arian hwn i ariannu penderfyniad y llywodraeth i gefnogi costau cyflogau athrawon a phensiynau gan hybu'r gyllideb addysg i bron £100m.  Hefyd, bydd £6 miliwn ychwanegol yn cael ei ystyried ar gyfer Gwasanaethau Plant i gefnogi ein plant mwyaf bregus.

"Mae'r gyllideb hefyd yn cynnig £0.5 miliwn ychwanegol y flwyddyn ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd, sy'n faes oedd wedi peri pryder i'r cyhoedd yn ystod yr ymgynghoriad diweddaraf ar y gyllideb yn yr Hydref.  Bydd y cyllid refeniw hwn ynghyd â'r £15 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf mewn priffyrdd dros y bum mlynedd nesaf yn ein helpu ni wella cyflwr ffyrdd Powys.

"I'n helpu i ariannu'r cynnydd hwn mewn gwariant ar ein gwasanaethau rheng flaen, bydd arbedion o £11 miliwn ar draws y Cyngor.   Byddwn yn gwneud hyn yn bennaf drwy drawsnewid gwasanaethau a sicrhau arbedion effeithlonrwydd pellach.

"Bydd hefyd cynnydd o 4.8 y cant yn Nhreth y Cyngor i fantoli'r gyllideb, sy'n llawer is na'r llynedd ac yn unol â'r adborth gan y cyhoedd.   Bydd y cynnydd hwn yn galluogi'r cyngor i osod cyllideb gynaliadwy ac i warchod gwasanaethau rheng flaen rhag gostyngiadau cyllidebol pellach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu