SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo busnes bwyd am weini bwyd anniogel

Image of Indian food

3 Mawrth 2020

Image of Indian foodMae busnes bwyd o Raeadr oedd wedi cyflenwi pryd bwyd Indiaidd oedd yn cynnwys lefelau uchel anniogel o gnau daear (peanuts) wedi cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys.

Mae Gwasanaethau Safonau Masnach y cyngor nawr yn rhybuddio bwytai eraill yn y sir i wneud yn siŵr eu bod yn cwrdd â gofynion cwsmeriaid sy'n archebu bwyd neu wynebu cael eu herlyn.

Ymddangosodd Mohamed Mijanur Rhaman, o fwyty The Mirch ar Stryd y Dwyrain yn Rhaeadr, yn Llys Ynadon Llandrindod ar ddydd Mawrth 26 Chwefror a phledio'n euog i gyflenwi bwyd anniogel.

Clywodd y llys fod Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi cynghori bwytai a safleoedd bwyd parod dro ar ôl tro am gyfreithiau bwyd ac alergenau. Roedd y gwasanaeth yn prynu bwyd i'w brofi o dro i dro i wneud yn siŵr fod bwytai'n cwrdd â'r gofynion.

Ym mis Tachwedd 2018, aethpwyd â sampl  bryd pasanda cig oed a reis pilau o fwyty Mirchi fel rhan o gynllun samplu arferol, a chafodd ei brofi am gnau daear a lliwiau nad oedd yn cael eu caniatáu. Wrth archebu'r pryd dros y ffôn, gofynnodd swyddog i'r pryd beidio cynnwys cnau daear oherwydd alergedd.

Er gwaethaf y cais penodol, dangosodd dadansoddiad o'r sampl a gafodd ei brynu o Mirchi fod y pryd yn cynnwys 254 gwaith y lefel o gnau daear oedd ei angen i achosi adwaith gwael.

Clywodd y llys fod y bwyty wedi cael archwiliad arferol ym mis Hydref 2019 fel rhan o'r Prosiect Bwyd Parod, a rhoddwyd pecyn canllawiau bwyd parod iddynt yn Saesneg a Bengali.

Mewn cyfweliad a recordiwyd yn Ebrill 2019, cyfaddefodd Mr Rhaman ei fod yn sylweddoli ei fod yn gamgymeriad mawr, oedd yn peryglu bywyd ac y gallai rhywun farw yn sgil adwaith alergaidd mewn amgylchiadau felly.

Cafodd Mr Rhaman ddirwy o £200 gan Lys Ynadon Llandrindod a chafodd orchymyn i dalu £30 mewn costau dioddefwyr a £1,500 mewn costau erlyn.

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Rydym wedi treulio nifer o flynyddoedd ac adnoddau sylweddol yn cynghori a chefnogi busnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau labelu bwyd, yn enwedig yn ymwneud ag alergenau.

"Mae'n bwysig fod defnyddwyr sydd ag alergeddau yn medru cael bwyd diogel pan fyddant yn gofyn amdano. Mae gofyn i fusnesau bwyd gael system alergenau y gellir ei wirio i roi gwybod i ddefnyddwyr am alergenau yn y bwyd maent yn ei weini."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Cynllunio Argyfwng: "Erlyn yw'r cam olaf rydym am ei ystyried, ond rydym wedi gweld achosion trasig lle mae bwyd wedi achosi adwaith. Byddwn yn parhau i sicrhau fod ein cymuned fusnes yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau a bod trigolion ac ymwelwyd â Phowys yn cael bwyd diogel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu