SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweinidog Addysg yn lansio menter E-sgol ym Mhowys

Image of Further Maths pupils from Llanfyllin High School have a lesson through e-sgol

6 Mawrth 2020

Image of Further Maths pupils from Llanfyllin High School have a lesson through e-sgolMae menter newydd i ddatblygu e-ddysgu yn ysgolion uwchradd Powys wedi cael ei lansio gan Weinidog Addysg Cymru.

Mae prosiect E-sgol yn ceisio ymestyn cyfleoedd i ddisgyblion ôl-16 astudio cyrsiau na fyddai ar gael iddynt fel arall.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno â phrosiect Llywodraeth Cymru, sydd wedi gweld cyfleusterau cyswllt fideo yn cael eu gosod ar bob campws uwchradd yn y sir.

Roedd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin ddydd iau, 5 Mawrth i lansio prosiect E-sgol yn swyddogol ym Mhowys, gan weld sut mae disgyblion ôl-16 yn defnyddio'r dechnoleg yn llwyddiannus, er enghraifft ar gyfer cael gwersi Mathemateg Pellach.

Mae'r gwersi'n cael eu cynnal trwy gyswllt fideo byw gan yr athro, gyda'r disgyblion yn aros yn yr ysgol. Mae'r gwersi 'byw' hyn gydag athro profiadol a chymwys, sydd wedi'i leoli mewn ysgol arall.

Gall yr athrawon gynnig adborth i'r disgyblion ar y pryd, a gall y disgyblion gyfrannu ar lafar yn ystod y wers, yn union fel pe bai'r athro yn y dosbarth.

Fis diwethaf, defnyddiodd y disgyblion offer E-sgol yr ysgol i roi eu barn i swyddogion addysg y cyngor ar y weledigaeth arfaethedig ar gyfer addysg ym Mhowys.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae cynnig cyfleoedd addysg o ansawdd uchel i'n holl ddysgwyr yn rhan o Weledigaeth 2025 a'r ffordd i gyflawni hyn yw trwy ddefnyddio technoleg.

"Mae angen wynebu heriau bod yn sir wledig fawr a defnyddio technoleg i wella mynediad i'n holl ddysgwyr.

"Bydd y prosiect E-sgol yn cysylltu disgyblion ac athrawon ledled Powys ac yn sicrhau fod disgyblion yn cael cynnig ystod ehangach o bynciau, a derbyn y profiad dysgu gorau."

Dywedodd Dr Lewis Pryce, athro mathemateg yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin: "Unwaith y gwnaethon ni ddechrau ar yr addysgu, mi ddiflannodd unrhyw bryderon a oedd gen i am E-sgol. Mae'r broses o addysgu sawl ysgol wedi bod yn llyfn iawn, ac mae'r disgyblion wedi mwynhau'r gwersi. Maen nhw wedi bod yn bleser eu haddysgu. Erbyn hyn, dw i ddim yn gweld unrhyw wahaniaeth rhwng fy ngwersi fideo a'm gwersi traddodiadol.

"Mae'n wych hefyd gallu addysgu Mathemateg Bellach ar lefel Safon Uwch. Heb y prosiect hwn, mi fyddai hynny wedi bod yn annhebygol."

Dywedodd Kirsty Williams: "Dw i'n teimlo'n gryf y dylai pob disgybl ysgol yng Nghymru gael yr un cyfleoedd astudio, p'un a ydyn nhw yng nghanol dinas neu yn y wlad.

"Mae E-sgol yn defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyfyrwyr mewn ardaloedd gwledig drwy gynyddu'r pynciau sydd ar gael iddyn nhw ac ehangu eu hopsiynau o ran gyrfa ar ôl gadael yr ysgol.

"Mae cymryd camau i gefnogi ysgolion gwledig wedi bod yn un o 'mhrif flaenoriaethau yn ystod tymor y Llywodraeth hon. Yn ogystal â'n buddsoddiad drwy ein rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif a'r rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig, mae E-sgol yn enghraifft arall o sut rydyn ni'n sicrhau tegwch i ddisgyblion, lle bynnag y maen nhw'n byw."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu